Widget Tree & Element Tree & Render Tree trong Flutter

by DangDo
1.1K views

Flutter không vẽ lại hay tạo lại toàn bộ giao diện người dùng mỗi khi ta phương thức build(){...} được gọi.

 • Flutter cố gắng đáp ứng để ứng dụng chạy ở 60 FPS. Vì vậy, nó cập nhật màn hình 60 lần mỗi giây. Có nghĩa là màn hình được Flutter repaint lại 60 lần mỗi giây. Điều này dễ hiểu vì tất cả các ứng dụng và trò chơi chạy ở tốc độ 60 FPS trở lên theo mặc định.‌‌‌‌
 • Điều này sẽ chỉ trở nên kém hiệu quả nếu Flutter cứ phải tính toán lại toàn bộ bố cục 60 lần mỗi giây.
 • Nếu Flutter vẽ thứ gì đó lên màn hình lần đầu tiên, nó cần tính toán ra vị trí, màu sắc, văn bản, v.v. của mọi phần tử trên màn hình.
 • Đối với các lần sửa/vẽ tiếp theo, để làm mới giao diện người dùng nếu không có gì thay đổi thì Flutter sẽ lấy thông tin cũ mà nó đã có từ trước đó và vẽ thông tin đó lên màn hình rất nhanh và rất hiệu quả.‌‌ Từ đó, tốc độ vẽ lại không phải là vấn đề, sẽ chỉ là vấn đề nếu Flutter phải tính toán lại mọi thứ trên màn hình với mỗi lần làm mới mà thôi.

Đây là những gì chúng ta sẽ thảo luận chi tiết ở bài viết này: liệu Flutter có tính toán lại mọi thứ mỗi khi phương thức build(){...} được gọi hay không?

Widget Tree

 • Widget Tree chỉ đơn giản là tất cả các Widget mà ta đang dùng để xây dựng ứng dụng, tức là tất cả code mà ta viết sẽ tạo nên widget tree.‌‌
 • Nó hoàn toàn do ta kiểm soát. Bạn khai báo các widget lồng ghép chúng lại với nhau để tạo nên giao diện mong muốn.‌‌
 • Widget tree được xây dựng bởi Flutter khi call phương thức build(){...} từ code của chúng ta, chúng chỉ là một loạt các cài đặt cấu hình mà Flutter sẽ xử lý.‌‌
 • Nó không chỉ đơn giản xuất hiện ra trên màn hình rồi thôi. Thay vào đó, nó sẽ cho Flutter biết những gì sẽ vẽ lên màn hình ở lần tiếp theo. Widget tree được rebuild rất thường xuyên.‌‌

Element Tree

 • Element Tree liên kết vào Widget Tree, là thông tin được thiết lập với các đối tượng/phần tử thực sự được hiển thị. Nó rất hiếm khi rebuild.‌‌
 • Element Tree được quản lý theo một cách khác và sẽ không rebuild khi phương thức build(){...} được gọi. ‌‌
 • Ở mỗi Widget trong Widget Tree, Flutter sẽ tự động tạo một element cho nó. Nó được thực hiện ngay khi Flutter xử lý Widget ở lần đầu tiên.‌‌
 • Ở đây chúng ta có thể nói rằng một element là một đối tượng được quản lý trong bộ nhớ bởi Flutter, nó có liên quan đến Widget trong Widget Tree.‌‌
 • Element chỉ giữ một tham chiếu tới Widget (trong Widget Tree) đang giữ các thông số giao diện đầu cuối.‌‌‌‌

Tóm lại

Khi Flutter nhìn thấy stateful widget, nó sẽ tạo element và sau đó cũng gọi phương thức createState() để tạo một state object mới dựa trên state class.‌‌ Do đó, state là một đối tượng độc lập trong một Stateful Widget được kết nối với cả hai là element trong Element Tree và Widget trong Widget Tree.‌‌

Render Tree

 • Render Tree đại diện của các element/đối tượng thực sự được hiển thị trên màn hình.‌‌
 • Render Tree cũng không rebuild thường xuyên.
 • Element Tree cũng được liên kết với Render Tree. Element trong Element Tree trỏ đến render object mà chúng ta thực sự thấy trên màn hình.‌‌
 • Bất cứ khi nào Flutter thấy một element chưa được render trước đó thì nó sẽ tham chiếu đến Widget trong Widget Tree để thiết lập, sau đó tạo một element trong element tree.
 • Flutter cũng có một layout phase, giai đoạn mà nó tính toán và lấy không gian diện tích có sẵn trên màn hình, chiều, kích thước, hướng, ….‌‌
 • Nó cũng có một phase khác để thiết lập các listeners với các Widget để chúng ta có thể thao tác các sự kiện, ….

Tóm lại

Một cách đơn giản, chúng ta có thể thấy rằng phần tử chưa được render thì sẽ được render ra màn hình. Element (trong element tree) sau đó có có một con trỏ đến Render Object (trong Render Tree) trên màn hình. Nó cũng có một con trỏ tới Widget (trong Widget Tree) mang theo các thông tin cấu hình cho phần tử này.

Cách Flutter thực thi phương thức build(){...}‌‌

Phương thức build(){...} được Flutter gọi bất cứ khi nào state thay đổi. Về cơ bản, có hai kích hoạt quan trọng có thể dẫn đến việc rebuild.‌‌

 • Một là khi phương thức setState(){...} được gọi trong một Stateful Widget. Việc call setState(){...} khi được gọi tự động sẽ dẫn đến phương thức build(){...} được gọi ngay sau đó.‌‌
 • Thứ hai, bất cứ khi nào MediaQuery hoặc lệnh Theme.of(...) được gọi, bàn phím ảo xuất hiện hoặc biến mất, v.v. Bất cứ khi nào dữ liệu của những thứ này thay đổi, nó sẽ tự động kích hoạt phương thức build(){...}.‌‌

Chính xác là việc gọi setState(){...} sẽ đánh dấu phần tử tương ứng là dirty. Đối với lần render tiếp theo, diễn ra 60 lần mỗi giây, Flutter sau đó sẽ xem xét đến các thông tin thiết lập mới được tạo bởi phương thức build(){…} và sau đó cập nhật màn hình.‌‌

Tất cả các Widget lồng vào nhau bên trong Widget được đánh dấu là dirty sẽ được tạo các đối tượng mới widget/dart cho chúng. Do đó, một Widget Tree mới sẽ được tạo ra tương ứng các phiên bản mới của tất cả các Widget này.‌‌

Chú thích

Một số Widget sẽ không bao giờ thay đổi ngay cả khi rebuild Widget Tree nên bạn có thể tối ưu hóa quá trình build hơn. Bạn có thể sử dụng từ khóa const phía trước chúng để cho Flutter biết rằng Widget này sẽ không bao giờ thay đổi, do đó làm cho Flutter bỏ qua việc rebuild hoàn toàn widget đó.

Ví dụ trên ta chỉ định const bỏ qua việc rebuild Padding Widget.

Tác giá: DangDH9

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like