[Flutter] Bố cục Layout (Phần 1)

by doanquyet
403 views

Bạn cần các mẫu bố cục đơn giản cho Flutter?
Tôi giới thiệu cho bạn tập hợp các đoạn mã bố cục Flutter của tôi. Tôi sẽ giữ cho nó ngắn gọn, dễ hiểu và đơn giản với vô số ví dụ trực quan.

Row và Column

MainAxisAlignment

Row /*or Column*/( 
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

CrossAxisAlignment

Bạn nên sử dụng CrossAxisAlignment.baseline nếu bạn yêu cầu căn chỉnh đường cơ sở của các văn bản khác nhau

Row(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.baseline,
 textBaseline: TextBaseline.alphabetic,
 children: <Widget>[
  Text(
   'Baseline',
   style: Theme.of(context).textTheme.display3,
  ),
  Text(
   'Baseline',
   style: Theme.of(context).textTheme.body1,
  ),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 200),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 200),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 200),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

. . .

Row /*or Column*/( 
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.star, size: 50),
  Icon(Icons.star, size: 200),
  Icon(Icons.star, size: 50),
 ],
),

Kết thúc phần 1!

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like