[Flutter]Push Notification

by doanquyet
22 views

0. Thêm dependency

Thêm flutter_local_notifications: ^9.1.2 vào pubspec.yaml.

Đừng quên sử dụng Pub get để tải về.

1. Thiết lập hình ảnh biểu tượng của bạn

Thêm hình ảnh vào đường dẫn này:

icon path: PROJECT_NAME\android\app\src\main\res\drawable\icon.png

2. Tạo một class NotificationService

Bạn sẽ nhập lớp này vào main.dart.(Chúng tôi sẽ thực hiện việc này ở bước sau 3.) Mã của lớp này ở cuối bài viết này.

3. Thực hiện một số thao tác khởi tạo

trong main()

4. Chức năng hiển thị cuộc gọi trực tiếp ở bất cứ đâu khi bạn muốn

showNotification()là một hàm của lớp NotificationService mà chúng ta vừa tạo trong tệp notification_service.dart.

Ví dụ: tôi muốn thông báo đẩy khi tôi nhấp vào một nút, sau đó tôi có thể gọi chức năng này trong _onPressed()nút. Mã ở dưới đây, hãy kiểm tra nó.

main.dart

import 'package:flutter/material.dart';
import 'service/notification_service.dart';

Future<void> main() async{
 // Step 3. Initialization
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
 NotificationService notificationService = NotificationService();
 await notificationService.init();

 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return const MaterialApp(
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 const MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 /// Step 4. For pusing notification.
 NotificationService notificationService = NotificationService();

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text("My Main Page"),
   ),
   body: const Text('hello world'),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: () async{
     /// When I click the button, the notification will be pushed.
     /// Step 4. just call this function anywhere you want.
     await notificationService.showNotification(0, 'This is title...', "Tis is body...",);
    },
    child: const Icon(Icons.radio_button_on),
   ),
  );
 }
}

notification_service.dart

import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';
/// Step 2. Create a NotificationService class
class NotificationService {
 // Singleton pattern, https://en.wikipedia.org/wiki/Singleton_pattern
 // 1.The _internal() construction is just a name often given to constructors
 // that are private to the class
 // 2.Use the factory keyword when implementing a constructor
 // that does not create a new instance of its class.
 NotificationService._internal();
 static final NotificationService _notificationService = NotificationService._internal();
 factory NotificationService() {
  return _notificationService;
 }

 // Configuration for platform-specific initialization settings.
 Future<void> init() async {
  // Specifies the default icon for notifications.
  // icon path: PROJECT_NAME\android\app\src\main\res\drawable\icon.png
  const AndroidInitializationSettings androidInitializationSettings =
   AndroidInitializationSettings("icon");
  const InitializationSettings initializationSettings =
   InitializationSettings(android: androidInitializationSettings);
  await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(initializationSettings);
 }

 // Some configurations for platform-specific notification's details.
 static const AndroidNotificationDetails _androidNotificationDetails =
  AndroidNotificationDetails(
   'ChannelId',
   'ChannelName',
   channelDescription: "Responsible for all local notifications",
   playSound: true,
   priority: Priority.high,
   importance: Importance.high,
  );
 final NotificationDetails notificationDetails =
  const NotificationDetails(android: _androidNotificationDetails);

 // Now we need to call the show() method of FlutterLocalNotificationsPlugin.
 // Show() is responsible for showing the local notification.
 final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
 FlutterLocalNotificationsPlugin();

 Future<void> showNotification(int id, String title, String body) async {
  await flutterLocalNotificationsPlugin.show(id, title, body, notificationDetails);
 }
}

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like