[Flutter] Bố cục Layout (Phần 2)

by doanquyet
1.1K views

Tiếp tục phần trước, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm các widget giúp điều chỉnh bố cục hiển thị.

IntrinsicWidth and IntrinsicHeight

Tất cả tiện ích con bên trong Hàng hoặc Cột có chiều cao/rộng bằng tiện ích con cao nhất/rộng nhất

Trong trường hợp bạn có kiểu bố trí này:

Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text('IntrinsicWidth')),
  body: Center(
   child: Column(
    children: <Widget>[
     RaisedButton(
      onPressed: () {},
      child: Text('Short'),
     ),
     RaisedButton(
      onPressed: () {},
      child: Text('A bit Longer'),
     ),
     RaisedButton(
      onPressed: () {},
      child: Text('The Longest text button'),
     ),
    ],
   ),
  ),
 );
}

Nhưng bạn muốn có tất cả các nút theo nút rộng nhất , chỉ cần sử dụng :IntrinsicWidth

Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text('IntrinsicWidth')),
  body: Center(
   child: IntrinsicWidth(
    child: Column(
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
     children: <Widget>[
      RaisedButton(
       onPressed: () {},
       child: Text('Short'),
      ),
      RaisedButton(
       onPressed: () {},
       child: Text('A bit Longer'),
      ),
      RaisedButton(
       onPressed: () {},
       child: Text('The Longest text button'),
      ),
     ],
    ),
   ),
  ),
 );
}

Trong trường hợp bạn gặp vấn đề tương tự nhưng bạn muốn có tất cả các widget có chiều cao theo widget cao nhất chỉ cần sử dụng kết hợp của IntrinsicHeight và Row .

IntrinsicWidthIntrinsicHeight còn được sử dụng để định kích thước con của nó theo chiều rộng/cao nội tại tối đa của nó. Nó có thể hữu ích nếu chiều rộng/cao khả dụng là không giới hạn, nhưng bạn muốn đặt kích thước của tiện ích con thành chiều rộng nội tại của nó.

. . .

Stack

Chồng các Widget lên nhau

@override
Widget build(BuildContext context) {
 Widget main = Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text('Stack')),
 );

 return Stack(
  fit: StackFit.expand,
  children: <Widget>[
   main,
   Banner(
    message: "Top Start",
    location: BannerLocation.topStart,
   ),
   Banner(
    message: "Top End",
    location: BannerLocation.topEnd,
   ),
   Banner(
    message: "Bottom Start",
    location: BannerLocation.bottomStart,
   ),
   Banner(
    message: "Bottom End",
    location: BannerLocation.bottomEnd,
   ),
  ],
 );
}

. . .

Bạn có thể các widget của mình vào Positioned Widget để xác định vị trí hiện thị

Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text('Stack')),
  body: Stack(
   fit: StackFit.expand,
   children: <Widget>[
    Material(color: Colors.yellowAccent),
    Positioned(
     top: 0,
     left: 0,
     child: Icon(Icons.star, size: 50),
    ),
    Positioned(
     top: 340,
     left: 250,
     child: Icon(Icons.call, size: 50),
    ),
   ],
  ),
 );
}

. . .

Nếu bạn không muốn đoán các giá trị trên cùng/dưới cùng, bạn có thể sử dụng LayoutBuilder để lấy chúng

Widget build(BuildContext context) {
 const iconSize = 50;
 return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text('Stack with LayoutBuilder')),
  body: LayoutBuilder(
   builder: (context, constraints) =>
    Stack(
     fit: StackFit.expand,
     children: <Widget>[
      Material(color: Colors.yellowAccent),
      Positioned(
       top: 0,
       child: Icon(Icons.star, size: iconSize),
      ),
      Positioned(
       top: constraints.maxHeight - iconSize,
       left: constraints.maxWidth - iconSize,
       child: Icon(Icons.call, size: iconSize),
      ),
     ],
    ),
  ),
 );
}

. . .

Expanded

Expanded hoạt động với bố cục Flex\Flexbox và rất tốt để phân phối không gian giữa nhiều mục.

Row(
 children: <Widget>[
  Expanded(
   child: Container(
    decoration: const BoxDecoration(color: Colors.red),
   ),
   flex: 3,
  ),
  Expanded(
   child: Container(
    decoration: const BoxDecoration(color: Colors.green),
   ),
   flex: 2,
  ),
  Expanded(
   child: Container(
    decoration: const BoxDecoration(color: Colors.blue),
   ),
   flex: 1,
  ),
 ],
),

. . .

ConstrainedBox

Theo mặc định, hầu hết các tiện ích con sẽ sử dụng ít dung lượng nhất có thể:

Card(child: const Text('Hello World!'), color: Colors.yellow)

. . .

ConstrainedBox cho phép tiện ích con sử dụng không gian còn lại như mong muốn.

ConstrainedBox( 
 constraints: BoxConstraints.expand(),
 child: const Card(
  child: const Text('Hello World!'), 
  color: Colors.yellow,
 ), 
),

. . .

Bằng cách sử dụng BoxConstraints, bạn chỉ định lượng không gian mà một widget có thể có – bạn chỉ định minmax của heightwidth.

BoxConstraints.expand sử dụng lượng không gian vô hạn (tất cả khả dụng) trừ khi được chỉ định:

ConstrainedBox(
 constraints: BoxConstraints.expand(height: 300),
 child: const Card(
  child: const Text('Hello World!'), 
  color: Colors.yellow,
 ),
),

Và nó giống như:

ConstrainedBox(
 constraints: BoxConstraints(
  minWidth: double.infinity,
  maxWidth: double.infinity,
  minHeight: 300,
  maxHeight: 300,
 ),
 child: const Card(
  child: const Text('Hello World!'), 
  color: Colors.yellow,
 ),
),

. . .

Align

Đôi khi bạn gặp khó khăn trong việc đặt tiện ích con của chúng tôi ở kích thước phù hợp – ví dụ: nó liên tục bị kéo căng khi bạn không muốn:

Ví dụ ở trên xảy ra khi bạn có Column với CrossAxisAlignment.stretch và bạn chỉ muốn nút không bị kéo căng:

Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text('Align: without Align')),
  body: Column(
   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
   children: <Widget>[
    Align(
     child: RaisedButton(
      onPressed: () {},
      child: const Text('Button'),
     ),
    ),
   ],
  ),
 );
}

Khi tiện ích con của bạn không tuân theo các ràng buộc mà bạn cố gắng thiết lập, trước tiên hãy thử kết hợp với nó Align

Kết thúc phần 2!

. . .

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like