[MyBatis] Sử dụng MyBatis với Spring Boot

by Hieu Nguyen
2.2K views

MyBatis là gì?

MyBatis là một framework nổi tiếng trong cộng đồng Java. Nó là triển khai của tầng lưu trữ trong kiến trúc phân tầng trên nền tảng Java tương tự như Hibernate hoặc ngay cả là JDBC thuần. Nó giúp việc triển khai tầng lưu trữ trở nên đơn giản hơn với nhà phát triển. Thông tin về MyBatis bạn có thể tham khảo tại đây. Nội dung bài viết này tập trung vào cách sử dụng MyBatis cùng với Spring Boot.

MyBatis-Spring-Boot-Starter

Để sử dụng MyBatis với Spring Boot chúng ta sử dụng thư viện MyBatis-Spring-Boot-Starter. Đây là thư viện hỗ trợ cấu hình nhanh chóng một ứng dụng Spring Boot có sử dụng MyBatis. Thư viện này được hỗ trợ chính thức từ nhóm phát triển MyBatis. Các bước cấu hình tại đây.

Repository hay Mapper

Mapper là một Java interface mà các phương thức được ánh xạ tới các truy vấn SQL tương ứng. Mặc định MyBatis sẽ ánh xạ các method được định nghĩa trong các interface được đánh dấu với annotation @Mapper tới các truy vấn SQL tương ứng.

ProductRepository

Dưới đây là một ví dụ về Mapper. ProductRepository được định nghĩa trong package app.demo.mybatis.repository


@Mapper
public interface ProductRepository {

 void create(Product product);
}

Để định nghĩa truy vấn SQL tương ứng chúng ta tạo ProductRepository.xml trong thư mục app.demo.mybatis.repository bên trong resources.

 
  
 

Trong ví dụ trên chúng ta đang ánh xạ phương thức create với câu truy vấn INSERT. Khi phương thức create được gọi thì câu truy vấn sẽ được thực thi. Kết quả câu truy vấn sẽ được trả về phương thức create.

DataSource

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng MySQL để thực hành với MyBatis. Chúng ta có thể sử dụng docker để tạo container chạy MySQL với câu lệnh sau:

docker run --name demo -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=demo@123 -p 3306:3306 -d mysql --lower_case_table_names=1

Với câu lệnh trên chúng ta đã tạo xong MySQL với schema demo cũng như mật khẩu cho tài khoản rootdemo@123.

Để cấu hình data source với Spring Boot chúng ta thêm các cấu hình sau trong application.yml:

spring:
 datasource:
  url: jdbc:mysql://localhost:3306/demo?createDatabaseIfNotExist=true
  username: root
  password: demo@123
  driverClassName: com.mysql.cj.jdbc.Driver

BindingException

org.apache.ibatis.binding.BindingException: Invalid bound statement (not found)

Lỗi này xuất hiện khi chưa cấu hình thuộc tính mybatis.mapper-locations. Cấu hình thuộc tính này trong application.yml hoặc application.properties như sau:

mybatis:
 mapper-locations: "classpath:app.demo.mybatis.repository/*.xml"
mybatis.mapper-locations=classpath:app.demo.mybatis.repository/*.xml

Tổng kết

Trong bài viết này tôi đã hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để tạo một ứng dụng Spring Boot có sử dụng MyBatis. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn mới bắt đầu tiếp cận với MyBatis cũng như là cung cấp một hướng dẫn khi bắt đầu xây dựng một dự án.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like