Spring Security: Tìm hiểu về internal flow

by 1 tỷ gói mè
3.5K views

Spring Security là gì?

Spring Security là một framework được cung cấp bởi Spring cung cấp khả năng xác thực, bảo vệ, kiểm soát truy cập và có khả năng tuỳ biến cao. Tập trung chủ yếu vào Authentication và Authorization cho một ứng dụng Java.

Giống như hầu hết các Spring projects khác, sức mạnh thực sự của Spring Security đến từ việc nó có thể dễ dàng mở rộng khi cần thiết với những yêu cầu cụ thể trong một dự án.

Benefits/features chính:

  • Hỗ trợ authentication và authorization một cách toàn diện.
  • Ngăn chặn các nguy cơ bảo mật đến từ Cross-site Forgery, CSRF Attacks, ClickJacking,…
  • Hỗ trợ tích hợp với Spring Web MVC
  • Hỗ trợ tích hợp với Servlet API

Internal Workflow: Cách Spring Security hoạt động?

Dưới đây là workflow cách mà Spring Security mặc định (User Credentials) hoạt động:

User Credentials Authentication workflow

Ta hãy cùng đến với những objects chính có trong flow và tìm hiểu định nghĩa của chúng nhé.

Spring Security Filters:

Spring Security Authentication Filters là những filter sẽ nằm giữa client request với server. Khi nhận được request, các filter sẽ tách lọc những thông tin từ request thành các authentication details (username, password, roles,…). Default Spring Security sẽ sử dụng class UsernamePasswordAuthenticationFilter.

UsernamePasswordAuthenticationFilter extends từ Abstract class AbstractAuthenticationProcessingFilter.

Authentication: là một base object làm nhiệm vụ validate user credentials nhận được từ phía client. Ở behavior mặc định, Authentication object sẽ là class UsernamePasswordAuthenticationToken.

UsernamePasswordAuthenticationToken sẽ được sử dụng để chứa user credentials.

AuthenticationManager:

AuthenticationManager là một interface với method authenticate() làm nhiệm vụ xác định những Authentication providers phù hợp nhất để xử lý Authentication object nhận được từ filters. AuthenticationManager sẽ nhận kết quả authenticate từ Provider (Success hoặc Not success). Nếu không success, nó sẽ thử một provider phù hợp khác.

Ở behavior mặc định của Spring security, class ProviderManager sẽ được chọn để xử lý các request.

ProviderManager implements interface AuthenticationManager.

AuthenticationProvider:

AuthenticationProvider là những classes implement interface AuthenticationProvider với method authenticate() làm nhiệm vụ xử lý các logic liên quan đến authentication. DaoAuthenticationProvider sẽ là authentication provider mặc định cho behavior mặc định của Spring Security.

DaoAuthenticationProvider.

UserDetailsService: là interface chứa thông tin, schema của user details. Ở behavior mặc định, Spring Security sẽ sử dụng class InMemoryUserDetailsManager, với method loadUserByUsername() để lấy ra thông tin của user từ memory của hệ thống.

PasswordEncoder: là interface có nhiệm vụ encode, encrypt và decrypt password của user, validate và trả về kết quả valid/invalid cho Authentication Provider xử lý.

Security Context:

Sau khi Spring Security đã validate đủ, user details sẽ được lưu vào Security context. Ở lần truy cập tới, thông tin user sẽ được filter retrieve ở đây thay vì thực hiện đầy đủ các bước flow như ở trên.

Kết luận

Trên đây là tổng hợp về Spring Security cũng như một flow mặc định của Spring Security sẽ diễn ra như thế nào. Tất nhiên, còn rất nhiều những vấn đề to lớn khác từ Spring Security mà phạm vi bài viết không thể mô tả đủ. Hi vọng, qua bài viết trên, bạn đã có thể có cái nhìn tổng quan nhất về Spring Security, rất cảm ơn bạn đã dành thời gian ra để đọc qua bài viết trên của mình.

Tài liệu tham khảo

https://spring.io/projects/spring-security

https://blog.knoldus.com/spring-security-internal/

https://www.linkedin.com/pulse/how-does-spring-security-works-internally-ayush-jain/

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like