Mô đun hoá theo tầng hay mô đun hoá theo tính năng?

by Hieu Nguyen
299 views

Mô đun hoá là quá trình tách một hệ thống phần mềm thành nhiều mô đun. Ngoài việc giảm độ phức tạp, nó làm tăng tính dễ hiểu, khả năng bảo trì và khả năng sử dụng lại của hệ thống. Trong bài viết này sẽ đề cập đến hai phương pháp mô đun hoá (theo tầng và theo tính năng). Chúng ta nên chọn phương pháp nào và tại sao?

Trước khi đến với nội dung chính chúng ta cùng xem một số nội dung liên quan:

 1. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG (LAYERED ARCHITECTURE) (PHẦN 1)
 2. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG (LAYERED ARCHITECTURE) (PHẦN 2)
 3. ÁP DỤNG KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG TRONG ỨNG DỤNG SPRING BOOT

Mô đun hoá theo tầng

Khi áp dụng kiến trúc phân tầng vào các dự án kiểu này, các class được đặt trong các package dựa theo tầng trong kiến trúc phân tầng mà chúng thuộc về. Phương pháp này làm giảm tính gắn kết (low cohesion) giữa các class bên trong các package bởi vì trong cùng một package có chứa các class không liên quan chặt chẽ với nhau. Dưới dây là một ví dụ áp dụng phương pháp mô đun hoá theo tầng.

├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   └── app
│   │   │     └── demo
│   │   │       ├── DemoApplication.java
│   │   │       ├── controller
│   │   │       │   ├── OrderController.java
│   │   │       │   └── ProductController.java
│   │   │       ├── entity
│   │   │       │   ├── Order.java
│   │   │       │   └── Product.java
│   │   │       ├── repository
│   │   │       │   ├── OrderRepository.java
│   │   │       │   └── ProductRepository.java
│   │   │       ├── request
│   │   │       │   ├── OrderCreateRequest.java
│   │   │       │   └── ProductCreateRequest.java
│   │   │       ├── response
│   │   │       │   ├── OrderCreateResponse.java
│   │   │       │   └── ProductCreateResponse.java
│   │   │       └── service
│   │   │         ├── OrderService.java
│   │   │         ├── OrderServiceImpl.java
│   │   │         ├── ProductService.java
│   │   │         └── ProductServiceImpl.java

Ngoài ra khi kiểm tra cấu trúc của các dự án như trên chúng ta thấy rằng giữa các package có liên kết chặt chẽ với nhau (high coupling). Bởi vì các class ở tầng Repository được sử dụng trong các class ở tầng Service và các class ở tầng Service được sử dụng trong các class ở tầng Controller. Hơn nữa, mỗi khi có yêu cầu thay đổi chúng ta cần phải thay đổi ở nhiều package khác nhau.

Để có thể giúp một việc nào đó, chúng ta cần phải biết mọi thứ.

CohesionCoupling nghĩa là gì?

 • Cohesion: Cohesion đề cập đến mức độ quan hệ logic giữa các class trong cùng package với nhau. High-cohesion giữa các class đảm bảo tính độc lập của package. Low-cohesion không chỉ giảm tính độc lập mà còn giảm đáng kể khả năng sử dụng lại và tính dễ hiểu.
 • Coupling: Coupling đề cập đến mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các package/class. Low-coupling làm tăng đáng kể khả năng bảo trì. Bởi vì những thay đổi được thực hiện bên trong class do yêu cầu thay đổi không ảnh hưởng đến các class khác, không có tác dụng phụ và việc bảo trì dễ dàng hơn.

High-cohesion bên trong các packagelow-coupling giữa các package là thiết yếu đối với một hệ thống được thiết kế tốt. Một thiết kế tốt làm tăng đáng kể tính bền vững của hệ thống. Vậy thì làm thế để đạt được điều đó?

Mô đun hoá theo tính năng

Dưới đây là một ví dụ áp dụng phương pháp mô đun hoá theo tính năng.

├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   └── app
│   │   │     └── demo
│   │   │       ├── DemoApplication.java
│   │   │       ├── domain
│   │   │       │   ├── order
│   │   │       │   │   └── create
│   │   │       │   │     ├── OrderCreateController.java
│   │   │       │   │     ├── OrderCreateRequest.java
│   │   │       │   │     ├── OrderCreateResponse.java
│   │   │       │   │     ├── OrderCreateService.java
│   │   │       │   │     └── OrderCreateServiceImpl.java
│   │   │       │   └── product
│   │   │       │     └── create
│   │   │       │       ├── ProductCreateController.java
│   │   │       │       ├── ProductCreateRequest.java
│   │   │       │       ├── ProductCreateResponse.java
│   │   │       │       ├── ProductCreateService.java
│   │   │       │       └── ProductCreateServiceImpl.java
│   │   │       ├── entity
│   │   │       │   ├── Order.java
│   │   │       │   └── Product.java
│   │   │       └── repository
│   │   │         ├── OrderRepository.java
│   │   │         └── ProductRepository.java

Trong cấu trúc dự án kiểu này, các package chứa tất cả các class được yêu cầu bởi một tính năng. Tính độc lập của package dượcd đảm bảo bằng cách đặt các class có liên quan chặt chẽ trong cùng một package.

Việc sử dụng một class bởi một class trong gói khác được loại bỏ ở cấu trúc này. Ngoài ra, các class trong cùng một package có liên quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy high-cohesion trong cùng một packagelow-coupling giữa các package được đảm bảo bởi cấu trúc này.

Hơn nữa, cấu trúc này làm tăng tính mô đun hoá. Giả sử rằng chúng ta có thêm 10 domain (ngoài ProductOrder). Với phương pháp mô đun hoá theo tầng, các class sẽ được đặt trong các package controller, service, repository. Vì vậy toàn bộ ứng dụng sẽ bao gồm 3 package (ngoại trừ các class tiện ích), các package sẽ có số lượng lớn class. Tuy nhiên, trong phương pháp mô đun hoá theo tính năng, cùng ứng dụng đó sẽ bảo gồm 12 package tương ứng với 12 domain, tính mô đun hoá đã được tăng lên.

Trong ví dụ trên chúng ta thấy có 2 ngoại lệ, repositoryentity package không được cấu trúc theo tính năng như bình thường. Với các entity và các repository được sử dụng ở nhiều service khác nhau, do chúng không là bắt buộc ở một tính năng cụ thể nào nên chúng ta cấu trúc chúng theo phương pháp mô đun theo tầng như bình thường. Với những entityrepository chỉ được sử dụng ở một tính năng cụ thể nào đó, chúng ta vẫn cấu trúc chúng theo phương pháp mô đun hoá theo tính năng như bình thường.

Nếu một tính năng có thể được xoá bởi chỉ một hành động, ứng dụng đó có tính mô đun hoá cao nhất.

Lợi ích của việc mô đun hoá theo tính năng

 • Mô đun hoá theo tính năng tạo ra các packagehigh-cohesion, low-coupling và tính mô đun hoá cao.
 • Mô đun hoá theo tính năng cho phép các class được khai báo với thuộc tính truy cập là private thay vì public, đo đó tăng tính đóng gói. Mặt khác mô đun hoá theo tầng buộc chúng ta phải đặt gần như toàn bộ các classpublic.
 • Mô đun hoá theo tính năng giúp giảm việc phải điều hướng giữa các package bởi vì các class cần thiết cho một tính năng được đặt trong cùng một package.
 • Mô đun hoá theo tính năng giống như kiến trúc microservice. Mỗi package được giới hạn bởi các class liên quan với một tính năng cụ thể. Mặt khác, mô đun hoá theo tầng giống như kiến trúc nguyên khối. Khi một ứng dụng tăng kích thước, số class trong mỗi package sẽ tăng lên không giới hạn.

Tổng kết

Martin Fowler gợi ý bắt đầu một dự án mới với kiến trúc microservice có thể không phải là một ý kiến hay. Nếu ứng dụng của chúng ta đạt mức tăng trưởng lớn và giới hạn của nó là chắc chắn, thì bạn nên chuyển sang kiến trúc microservice.

Hãy tưởng tượng tình huống trên, chúng ta đã quyết định tách các microservice từ ứng dụng nguyên khối. Giả sử rằng microservice sử dụng phương pháp mô đu hoá theo tính năng, vậy cấu trúc nào sẽ dễ dàng chuyển sang kiến trúc microservice hơn?

Câu trả lời cho câu hỏi này và các ưu điểm khác giúp chúng ta biết nên sử dụng phương pháp mô đun hoá nào.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like