IBInspectable and IBDesignable in Swift

IBInspectable and IBDesignable in Swift

by DaoNM2
170 views

Xin chào mọi người, bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn về IBInspectable và IBDesignable trong swift.

IBInspectable

Khi các bạn thực hiện code UI bằng Interface builder của Xcode, nó sẽ hiển thị cho các bạn một số các thuộc tính cơ bản để các bạn có thể chỉnh sửa. Hình dưới đây là Atributes Inspector của UIView.

Inspectable-and-IBDesignable

Có bao giờ bạn muốn thêm các thuộc tính của một UI trong tab Attributes Inspector chưa? Nếu bạn có ý định này thì xin chúc mừng. IBInspectable sẽ giúp bạn làm được việc này.

IBInspectable giúp cho bạn có thể thêm được rất nhiều các thuộc tính vào tab Attributes Inspector từ đó giúp các bạn dễ dàng chỉnh sửa nó trên Interface builder của Xcode một cách dễ dàng.

Vậy để sử dụng IBInspectable thêm các thuộc tính vào Interface builder của xCode chúng ta làm như sau:

Ở đây mình sẽ làm một ví dụ để thêm thuộc tính cho UIView

Như bạn đã biết thì UIView trên Interface builder không có các thuộc tính như cornerRadius(bo góc), borderColor(màu viền), borderWidth(độ rộng viền)… Vậy trong ví dụ này mình sẽ thêm các thuộc tính này vào Attributes inspector của UIView.

Đầu tiên mình tạo một class CommonView kế thừa lại UIView như sau:

class CommonView: UIView {
  // thêm thuộc tính để bo góc cho View
  @IBInspectable
  var cornerRadius: CGFloat = 4 {
    didSet {
      clipsToBounds = true
      layer.cornerRadius = cornerRadius
    }
  }
  
  // thêm thuộc tính để đặt độ dày của viền cho View
  @IBInspectable
  var borderWidth: CGFloat = 1 {
    didSet {
      layer.borderWidth = borderWidth
    }
  }
  // thêm thuộc tính để sửa màu viền cho View
  @IBInspectable
  var borderColor: UIColor = .red {
    
    didSet {
      layer.borderColor = borderColor.cgColor
    }
  }
}

Để sử dụng CommonView thì chúng ta mở file Storyboard hoặc file xib lên và kéo một UIView vào, sau đó đổi class từ UIView(mặc định) sang CommonView, vậy là xong.

Kết quả chúng ta sẽ được như sau:

Inspectable-and-IBDesignable
Các thuộc tính Corner Radius, Border Witdh, Border color đã được thêm vào Attributes Inspector băng thuộc tính @IBInspectable

Vậy là chúng ta đã thêm được các thuộc tính vào Attributes Inspector của Xcode, tuy nhiên chúng ta cần phải build app lên thì mới thấy sự thay đổi. Sao nó không thay đổi ngay khi chúng ta sửa giá trị như các thuộc tính khác? Vì một mình IBInspectable thì không làm được vì vậy các nhà phát triển của Apple mới đẻ ra IBDesignable để làm việc này.

IBDesignable

IBDesignable cho phép chúng ta xem trực tiếp các thay đổi của view trong storyboard hoặc trong file xib mà không cần phải run ứng dụng.

Để sử dụng IBDesignable thì chúng ta chỉ cần thêm @IBDesignable vào đằng trước class mà chúng ta muốn và override lại func prepareForInterfaceBuilder() để nó update giá trị và hiển thị lên trên Interface builder, trong ví dụ này mình để nó ở trước class CommonView của mình như sau:

@IBDesignable
class CommonView: UIView {
  // set giá trị để hiển thị cho Interface builder
  override func prepareForInterfaceBuilder() {
    setupView()
  }
  // setup view
  private func setupView() {
    self.layer.cornerRadius = cornerRadius
    self.layer.borderWidth = borderWidth
    self.layer.borderColor = borderColor.cgColor
  }

  @IBInspectable
  var cornerRadius: CGFloat = 4 {
    didSet {
      clipsToBounds = true
      layer.cornerRadius = cornerRadius
    }
  }
  
  @IBInspectable
  var borderWidth: CGFloat = 1 {
    didSet {
      layer.borderWidth = borderWidth
    }
  }
  
  @IBInspectable
  var borderColor: UIColor = .red {
    
    didSet {
      layer.borderColor = borderColor.cgColor
    }
  }
}

CHÚ Ý: Bạn cần phải override lại func prepareForInterfaceBuilder() và set lại các thuộc tính để nó có thể update giá trị cho interface builder.

Bây giờ chúng ta chỉ cần kéo UIView vào là nó sẽ tự apply các thuộc tính và khi sửa tại Attributes inspector thì nó sẽ được update ngay mà không cần phải build ứng dụng để kiểm tra lại UI.

Kết quả chúng ta được như hình dưới đây:

IBInspectable and IBDesignable uiview

Trong trường hợp các bạn muốn làm common và không cho sửa thuộc tính nào trên interface builder thì bạn chỉ cần bỏ IBInspectable của thuộc tính đó đi là được.

Tổng kết

Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn một phương pháp để thực hiện làm common rất hiệu quả và tiết kiệm thời gian khi làm ứng dụng di động trên iOS. Từ ví dụ common view này chúng ta có thể phát triên cho các common khác như UILabel, UIButton … Mình hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học hỏi và phát triển ứng dụng iOS.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like