Tiếp tục với nội dung của phần 1, phần 2 sẽ nói về các thuộc tính counter, style, max lines, hintTextDirection, floating label behavior và thuộc tính isCollapsed trong Input Decoration.

Counter

Bạn có thể thực hiện thay đổi widget dựa trên số lượng ký tự đã được nhập. Nếu thuộc tính này không rỗng thì counterText sẽ bị bỏ qua.

Style

Thuộc tính này giúp thay đổi TextStyle cho các loại Text bên trong InputDecoration.

Ví dụ bên dưới hiển thị thay đổi TextStyle của hintStyle, nhưng nó cũng làm tương tự nhau để đặt TextStyle cho labelStyle, counterStyle, errorStyle, prefixStyle, suffixStyle và helperStyle.

Max lines

Nếu không có MaxLines thì mặc định sẽ là 1 dòng.

Dưới đây là ví dụ hintMaxLines cho hintText, nhưng còn có errorMaxLines và helperMaxlines đều sử dụng giống như hintMaxlines.

Hint text direction

Hint text direction có nhiệm vụ điều hướng văn bản cho hintText.

Left to right

Right to left

Floating label behavior

Never

Khi người dùng tương tác với TextField, nhãn mác sẽ không xuất hiện ở bên trên trường nhập liệu.

Auto

Nhãn mác của TextField sẽ được đẩy lên và xuất hiện ở bên trên trường nhập liệu khi ta tương tác với TextField để nhập liệu.

Always

Nhãn mác của TextField sẽ luôn luôn được xuất hiện ở bên trên trường nhập liệu.

Condensed

Thay đổi kích thước của TextField giúp cho giảm bớt khoảng trắng trong trường nhập.

False

True

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.