Webserver (Part 2)

by son
227 views

Trong Phanaf

Trong phần trước, mình đã đề cập đến Host, WebServer. Vậy magz.techover.io hay google.com từ đâu mà có. Phần này sẽ tiếp tục với DNS.

DNS

Như phần trước, chúng ta có Host header, header này báo cho WebServer website mà client yêu cầu, vậy làm cách nào mà khi chúng ta điền google.com lên thanh URL và request đó đến đựoc WebServer?

Đó chính là nhiệm vụ của DNS – Domain Name Service, đúng như cái tên nó là một service cung cấp tên miền (Domain Name). Khi chúng ta mua domain từ một nhà cung cấp (ví dụ như godaddy.com, hay namecheap.com), chúng ta thường thêm một số Domain Name Server vào domain đó. Nó sẽ kiểu như này:

Domain name Server của một domain sử dụng AWS Route53

Thực ra vụ này cũng không cần thiết lắm, vì nhiều nhà cung cấp cài đặt sẵn cho mọi người rồi, mọi người chỉ cần làm việc này khi chuyển việc quản lý domain cho service khác thôi (ví dụ khi mua bạn mua ở namecheap.com) và bạn chuyển qua cloudflare.com)), và chuyện này cũng phổ biến và thậm chí được khuyên dùng, lý do: security và high availability. Nhiều Name Server đã bị tấn công nhiều lần, khi đó, DNS sẽ không hoạt động và tất nhiên trang web của bạn cũng không thể truy cập bằng domain. Dùng nhiều DNS khác nhau cũng là một cách, vì bạn có thể setup nhiều ns record, một cách dễ hiểu là đừng bỏ trứng vào chung rổ và tất nhiên có nhiều bên cung cấp service này:

  • AWS Route 53
  • CloudFlare DNS
  • DynDNS
  • OpenDNS
  • EasyDNS
  • DNSMadeEasy

Một khi Name Server của bạn được cài đặt, bạn có thể bắt đầu tạo DNS record ở trang web hay công cụ của nhà cung cấp Domain, đợi một vài phút là bạn có thể truy cập trang web của bạn từ trình duyệt.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like