Android Bluetooth Low Energy (BLE) – Part 2

by phongpn3
268 views

Chào các bạn, tiếp tục loạt bài vè chủ đề BLE, hôm nay mình tiếp tục trình bày về Connection, Disconnect BLE

1. Connection

Sau khi bạn đã Scan thấy thiết bị của mình bằng cách quét tìm thiết bị, bạn phải kết nối với thiết bị đó bằng cách gọi connectGatt(). Nó trả về một đối tượng BluetoothGatt mà sau đó bạn sẽ sử dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến GATT như đọc ghi dữ liệu thông qua BLE (Read and Write). Các bạn chú ý, có 2 version của phương thức connectGatt()

image

Hay cụ thể hơn

image

Nào chúng ta cùng đi vào sâu hơn một số đối số trong hàm Connect này.

  1. “autoConnect” parameter: Đối số chỉ ra rằng bạn có muốn kết nối ngay lập tức hay không.
  • Trong trường hợp này mình set giá trị là “False” tức là ‘connect immediately’. Theo mình tìm hiểu, Android sẽ cố gắng connect trong 30s, nếu không thành công đẩy ra lỗi Timeout (Thường với mã lỗi là 133). Có một lưu ý là bạn chỉ có thể tạo một kết nối tại một thời điểm bằng cách sử dụng false, vì Android sẽ hủy mọi kết nối khác có giá trị false, nếu có.
  • Vậy nếu mình set là “True” thì sao nhỉ? Android sẽ kết nối bất cứ khi nào nó nhìn thấy thiết bị và cuộc gọi này sẽ không bao giờ Timeout. Theo mình tìm hiểu, bên trong stack sẽ tự quét và khi nhìn thấy thiết bị, nó sẽ kết nối với thiết bị đó. Bạn có thể cân nhắc đến bài toán Reconnect device trong trường hợp này. Bạn chỉ cần tạo một đối tượng BluetoothDevice và gọi connectGatt với value là “True” tương ứng với đối số autoConnect.
  1. “transport” parameter: Đưa ra các mode cho việc connect giữa Device và ứng dụng. Nếu trong trường hợp của việc kết nối BLE thì các bạn nên sử dụng value TRANSPORT_LE để tránh những lỗi không mong muốn trong quá trình connect. Có một giá trị mà các bạn cũng cần lưu ý là TRANSPORT_AUTO, hỗ trợ cho việc connection giữa điện thoại và thiết bị hỗ trợ kết nối cả BLE và Bluetooth classic.

Sau khi mình gọi việc connect, System sẽ đẩy kết quả và các callback tương ứng thông qua BluetoothGattCallback

image

2. Disconnection

Mình có tìm hiểu có rất nhiều source mẫu handle việc gọi disconnect BLE sai cách. Sau đây là các đúng mà mình tìm hiểu được nếu bạn muốn Disconnect BLE

  • Call disconnect()
  • Đợi Callback onConnectionStateChange với trạng thái Disconnect
  • Call close()
  • Dispose gatt object

image

image

Lệnh disconnect() thực sự sẽ thực hiện ngắt kết nối và cũng sẽ cập nhật trạng thái kết nối nội bộ của ngăn xếp Bluetooth. Sau đó, nó sẽ kích hoạt gọi lại onConnectionStateChange để thông báo cho bạn rằng trạng thái mới hiện đã bị ‘ngắt kết nối’.

Lệnh gọi close() sẽ hủy đăng ký BluetoothGattCallback của bạn và giải phóng ‘client interface’.

Cuối cùng, việc xử lý đối tượng BluetoothGatt sẽ giải phóng các tài nguyên khác liên quan đến kết nối.

Ở biết tiếp theo mình sẽ tiếp tục với việc Discovery Service BLE sau khi Connection thành công và Transfer BLE Data của BLE. Hẹn các bạn trong bài viết sắp tới.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.