Python Deep Dive: Hiểu closures, decorators và các ứng dụng của chúng – Phần 4

by huulinhcvp
242 views

Python Deep Dive: Hiểu closures, decorators và các ứng dụng của chúng – Phần 4

Ở bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một kỹ thuật gọi là decorator. Nhìn chung, nếu ai đã từng làm việc với các python web framework như Django, Flask, FastAPI,… thì sẽ sử dụng kỹ thuật này thường xuyên, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của nó.

Thừa nhận rằng, khi sử dụng các decorators có sẵn mà các framework cung cấp, đã đủ để chúng ta làm việc như một web developer. Tuy nhiên, việc nắm được bản chất của kỹ thuật này cũng giúp cho chúng ta sử dụng decorators hiệu quả hơn, có thể tùy chỉnh và tạo ra các decorators của riêng mình, như vậy là ta đã trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp hơn.

Table of contents

Decorators

Nhắc lại một ví dụ trong Phần 3, chúng ta đã áp dụng Closure để maintain một bộ đếm – đếm số lần gọi một hàm bất kỳ.

def counter(fn):
  cnt = 0 # số lần chạy fn, khởi tạo là 0

  def inner(*args, **kwargs):
    nonlocal cnt
    cnt = cnt + 1
    print('Hàm {0} đã được gọi {1} lần'.format(fn.__name__, cnt))
    return fn(*args, **kwargs)

  return inner

Hàm counter nhận một function làm đầu vào – fn. Trong hàm counter, ta khởi tạo 1 biến cục bộ cnt – biến này sẽ đến số lần gọi hàm fn, mỗi khi goị đến hàm inner thì biến cnt được tăng lên 1 đơn vị.

Việc sử dụng *args**kwargs trong hàm inner giúp ta có thể gọi hàm fn với bất kỳ sự kết hợp positional argumentskeyword-only arguments nào. Lấy ví dụ:

def mult(x, y=10):
  """
  return the products of two values
  """
  return x * y

mult = counter(mult) # trả về inner function - closure

Nhớ rằng, ban đầu mult là một label trỏ đến hàm mult được định nghĩa ở trên. Goị hàm counter(mult) sẽ trả về một closure và gán vào một label là mult, thì lúc này mult sẽ trỏ đến closure đó, rõ ràng là khác so với nơi mà mult ban đầu trỏ đến.

Tuy nhiên, inner thực hiện gọi hàm mult ban đầu cho chúng ta và trả về kết quả của nó, chính vì vậy mà kết quả trả về khi gọi hàm inner không khác so với việc gọi hàm mult ban đầu. Nhưng thực sự, hàm inner đã làm thêm một số việc trước khi gọi và trả về kết quả của hàm mult, đó là đếm số lần hàm mult được gọi.

mult(3, 5)
# In ra: Hàm mult đã được gọi 1 lần
# return 15

Chúng ta đã thực sự sửa đổi hàm mult ban đầu, bằng cách wrapping nó bên trong một hàm khác – bổ sung thêm chức năng cho nó –> chúng ta đã decorated hàm mult với hàm counter và chúng ta gọi counterdecorator function.

Nhìn chung, một decorator function sẽ:

 • lấy 1 function như một đối số
 • return một closure
 • closure nói trên sẽ nhận bất kỳ sự kết hợp đầu vào nào (sử dụng *args và **kwargs)
 • chạy một vài chức năng bên trong closure
 • closure function sẽ gọi original function sử dụng các đối số được truyền vào closure
 • return kết quả được trả về từ function call nói trên

The @ Symbol

Như đã thấy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng decorator function như sau:

def my_func(*args, **kwargs):
  # some code here
  # ...
my_func = func(my_func)

Trong đó, funcdecorator function, còn my_func là hàm được decorated.

Tuy nhiên, có một cách khác thanh lịch hơn:

@func
def my_func(*args, **kwargs):
  # some code here
  # ...

Introspection

Sử dụng lại counter như một decorator cho hàm mult:

import inspect

@counter
def mult(x, y=10):
  """
  return the products of two values
  """
  return x * y

print(f'name = {mult.__name__}') # name = inner

Ta thấy rằng, câu lệnh print ở trên sẽ in ra màn hình name = inner. Rõ ràng, tên của hàm mult không phải là mult nữa, mà nó là inner – tên của một closure, điều này chứng tỏ một điều rằng, hàm mult lúc này chính là một closure.

Vì vậy, cầu lưu ý rằng, khi chúng ta decorate một function, tức là chúng ta đã làm cho function đó thay đổi (về bản chất).

Để chắc chắn hơn, hãy thử gọi:

print(f'signature: {inspect.signature(mult)}') # signature: (*args, **kwargs)

Như vậy, khi gọi inspect.signature(mult), chúng ta đã nhìn thấy rõ chữ ký của hàm inner được trả về.

Việc decorate một function làm thay đổi docstring, signature, name khiến cho việc debugging trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

The wraps function

Để giải quyết vấn đề mới nói ở trên, functools module cung cấp một wraps function có thể fix metadata của inner function trong decorator. Bản thân wraps function này là một decorator.

Hàm wraps này sẽ decorate inner function để thay đổi metadata (docstring, signature, name,…) của nó. Thêm nữa, nó phải sử dụng hàm mult như một đối số đầu vào, để có thể thay thế metadata của inner function bằng metadata của mult function (hàm được decorated)

from functools import wraps
import inspect

def counter(fn):
  cnt = 0 # số lần chạy fn, khởi tạo là 0

  @wraps(fn)
  def inner(*args, **kwargs):
    nonlocal cnt
    cnt = cnt + 1
    print('Hàm {0} đã được gọi {1} lần'.format(fn.__name__, cnt))
    return fn(*args, **kwargs)
  return inner

@counter
def mult(x, y=10):
  """
  return the products of two values
  """
  return x * y

print(f'name = {mult.__name__}') # name = mult
print(f'signature: {inspect.signature(mult)}') # signature: (x, y=10)

Chúng ta không nhất thiết phải sử dụng wraps function trong khi sử dụng decorator, nhưng việc sử dụng nó sẽ giúp cho việc debugging trở nên dễ dàng hơn.

Summary

 1. Decorators trong Python là cú pháp cho phép một function sửa đổi một function khác tại thời gian chạy (runtime)
 2. Ký pháp @ giúp cho việc sử dụng decorator thanh lịch hơn (mặc dù có thể không cần)
 3. Hãy sử dụng wraps function giúp cho việc debugging dễ dàng hơn khi làm việc với decorators.

References

[1] Fred Baptiste, Python Deep Dive, Part 1

[2] Brett Slatkin, Effective Python, Item 26

Authors

[email protected]

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like