Hướng dẫn cài đặt yarn trên MacOS

by Hieu Nguyen
0 comment 384 views

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng yarn để quản lý node packages thay cho npm

Cài đặt brew

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
brew update && brew upgrade

Cài đặt yarn

brew install yarn

Kiểm tra phiên bản yarn

[email protected] ~ % yarn -v
1.22.0

Tạo mới node project bằng yarn

yarn init

Thêm dependencies

yarn add react

Thêm devDependencies

yarn add node-sass -D

Xoá dependencies hoặc devDependencies

yarn remove react
0 comment
6

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like