iOS/Swift – View Controller Lifecycle

by DaoNM2
1.3K views

Lời mở đầu

Nói về ViewController thì chắc hẳn tất cả iOS Developer đều biết đến và đã sử dụng rất nhiều. Nhưng đối với các bạn mới bắt đầu với iOS, mọi người thường không chú ý nhiều đến vòng đời của ViewController, dẫn đến mắc phải một số lỗi không đáng có.
Bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn mới bắt đầu với iOS về vòng đời của View Controller và cách sử dụng để tránh những lỗi không đáng có.

View Controller Lifecycle là gì?

View Controller lifecycle là vòng đời của một view controller được tính từ lúc nó được nạp vào bộ nhớ (RAM) cho tới khi nó bị giải phóng khỏi bộ nhớ.

Phân tích vòng đời của View Controller

Dưới đây là sơ đồ về vòng đời của nó:

Như các bạn đã thấy, trên sơ đồ này có khá nhiều trạng thái mà các bạn chắc dã nhìn thấy rất nhiều nhưng một số thì không phải không 😀
Và nó cũng là các phương thức tương ứng được gọi tự động trong vòng đời của View Controller

OK, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết.

loadView

Phương thức này được gọi khi View hiện tại đang bằng nil. Cơ bản nó sẽ đưa View mà bạn tạo trong phương thức này vào view của ViewController.

NOTE: Phương thức này được sử dụng khi View Controller được tạo bằng code. Nếu chúng ta tạo View Controller từ file .xib hoặc storyboard thì tốt nhất không sử dụng hương thức này.

viewDidload:

Phương thức này được gọi một lần duy nhất trong vòng đời của ViewController. Nó được gọi khi tất cả các view đã được load vào bộ nhớ(RAM).

Ứng dụng:
1. Khi bạn muốn cài đặt giao diện người dùng (User Interface)
2. Những công việc mà bạn muốn nó chỉ chạy duy nhất một lần trên View Controller này.

viewWillAppear:

Phương thức này được gọi mỗi lần trước khi nội dung của View được thêm vào view hierarchy của ứng dụng.

Ứng dụng:
Vì phương thức này sẽ được gọi mỗi lần trước khi View được xuất hiện nên nó thường dùng khi bạn muốn 1 công việc nào đó luôn được gọi mỗi khi View Controller đó hiển thị trên màn hình.
VD: Kiểm tra kết nối mạng, kiểm tra service state, add observer Notification v.v.

NOTE:
• Tránh làm các công việc mà bạn chỉ muốn thực hiện nó một lần trong vòng đời của View Controller trong phương thức này.
• Nếu bạn add observer notification ở hàm này thì cần remove notification ở phương thức viewDidDisappear:. Để tránh trường hợp khi quay trở lại màn hình này hàm add observer notification sẽ được đăng kí một lần nữa -> nó sẽ thực thi hàm trong #selector nhiều lần.
• Với tương tác tầng Application (VD: Bấm Home, show notification center, show control center… ) rồi trở lại ứng dụng thì sẽ không kích hoạt phương thức này mà nó sẽ kích hoạt các phương thức của UIApplication.

viewDidAppear:

Phương thức này được gọi mỗi lần sau khi nội dung của View được thêm vào view hierarchy của ứng dụng.

Ứng dụng:
Thường được sử dụng để lưu dữ liệu, bắt đầu animation, bắt đầu chơi Video hoặc âm thanh hoặc thu thập dữ liệu từ network.

NOTE:
• Tương tự như viewWillAppear, với tương tác tầng Application (VD: Bấm Home, show notification center, show control center… ) rồi trở lại ứng dụng thì sẽ không kích hoạt phương thức này mà nó sẽ kích hoạt các phương thức của UIApplication.
• Nếu bạn add observer notification ở hàm này thì cũng phải xóa notification ở viewDidDisappear:

viewWillDisappear:

Phương thức này được gọi trước khi view được xóa khỏi view hierarchy. View vẫn còn trên view hierarchy nhưng chưa được xóa.

Ứng dụng:
Thường dùng để quản lí các timer, ẩn bàn phím, hủy các network request và lưu lại các trạng thái.

viewDidDisappear:

Phương thức này được gọi sau khi view của ViewController được xóa khỏi view hierarchy.

Ứng dụng:
Thường sử dụng để hủy việc lắng nghe các thông báo (Notification) hoặc các cảm biến của thiết bị các trên màn hình này.

deinit:

Phương thức này được gọi trước khi một view controller bị xóa khỏi bộ nhớ.

Ứng dụng:
Thường được sử dụng để xóa tài nguyên mà view controller đã được phân bổ nhưng không được giải phóng bới ARC(Automatic reference counting)

NOTE:
Hãy nhớ rằng một view controller không còn hiển thị trên màn hình nữa không có nghĩa là nó đã được giải phóng. Ngay cả khi màn hình bị tắt nếu nó vẫn còn trong bộ nhớ thì nó vẫn hoạt động như thường.

didReceiveMemoryWarning:

Phương thức này được gọi khi bộ nhớ (RAM) của máy gần đầy. Và iOS không tự động di chuyển dữ liệu từ bộ nhớ sang không gian ổ cứng hạn chế của nó.

Ứng dụng:
Xóa một số đối tượng ra khỏi bộ nhớ.

NOTE:
Hãy nhớ rằng nếu bộ nhớ của ứng dụng vượt quá một ngưỡng nhất định, iOS sẽ tắt ứng dụng của bạn. Và nó trông giống như là ứng dụng bị crash


Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết!
Mọi ý kiến đóng góp mọi người hãy comment xuống phía dưới để mình có thể thay đổi cho bài biết được tốt hơn. :v

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like