iOS — Play RTSP Streaming

by NhatHM
1.9K views

Hướng dẫn build IJK Player để play RTSP streaming

Table of Contents

Chuẩn bị môi trường

 • Cài đặt Homebrew ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
 • Cài git brew install git
 • Cài yasm brew install yasm
 • Clone IJKPlayer từ github:
  • git clone https://github.com/RioV/ijkplayer.git ijkplayer-ios
   • Note: ở đây dùng /RioV/ijkplayer bởi vì đang tìm hiểu thấy IJKPlayer có issue, vậy nên folk sang một bản khác để tiện fix bug
   • Note: chú ý checkout source code về folder mà tên không có space, ví dụ: IJK Player => NG, IJK-Player => OK. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình build lib, nếu như có space thì build sẽ bị lỗi.
  • cd ijkplayer-ios
  • git checkout -B latest k0.8.8 version lấy theo release tag của IJKPlayer Release Nếu sau này sửa lỗi lib ở branch develop thì sẽ là git checkout -B develop

Build lib IJKPlayer

 • cd config
 • rm module.sh
 • ln -s module-lite.sh module.sh -> việc này sẽ bỏ module.sh default và thay vào đó sử dụng moule-lite.sh nhằm giảm binary size
 • Để build lib support RTSP thì cần chỉnh sửa file module-lite.sh như sau:
  • Xoá: export COMMON_FF_CFG_FLAGS="$COMMON_FF_CFG_FLAGS --disable-protocol=rtp"
  • Add: export COMMON_FF_CFG_FLAGS="$COMMON_FF_CFG_FLAGS --enable-protocol=rtp"
  • Add: export COMMON_FF_CFG_FLAGS="$COMMON_FF_CFG_FLAGS --enable-demuxer=rtsp" (nên để trong section của demuxer)
 • cd ..
 • ./init-ios.sh
 • cd ios
 • ./compile-ffmpeg.sh clean
 • Sửa file ijkplayer-ios/ios/compile-ffmpeg.sh
  • Chuyển:

   FF_ALL_ARCHS_IOS6_SDK="armv7 armv7s i386" FF_ALL_ARCHS_IOS7_SDK="armv7 armv7s arm64 i386 x86_64" FF_ALL_ARCHS_IOS8_SDK="armv7 arm64 i386 x86_64"

   Thành

   FF_ALL_ARCHS_IOS8_SDK="arm64 i386 x86_64"

 • ./compile-ffmpeg.sh all
  • Note: Với câu lệnh ./compile-ffmpeg.sh all thì rất dễ xảy ra lỗi nếu như source code đang ở trong directoy có chứa space. Ví dụ: working directory là /Documents/JLK Player thì sẽ lỗi, để fix thì chuyển thành /Documents/IJKPlayer

Tích hợp IJKPlayer vào project

 • Add IJKPlayer vào project: File -> add File to "Project" -> chọn ijkplayer-ios/ios/IJKMediaPlayer/IJKMediaPlayer.xcodeproj
 • Chọn: Application’s target.
  • Vào: Build Phases -> Target Dependencies -> Chọn IJKMediaFramework
  • Chọn IJKMediaPlayer.xcodeproj, chọn target IJKMediaFramework và build.
  • Vào: Build Phases -> Link Binary with Libraries -> Thêm:
   • libc++.tbd
   • libz.tbd
   • libbz2.tbd
   • AudioToolbox.framework
   • UIKit.framework
   • CoreGraphics.framework
   • AVFoundation.framework
   • CoreMedia.framework
   • CoreVideo.framework
   • MediaPlayer.framework
   • MobileCoreServices.framework
   • OpenGLES.framework
   • QuartzCore.framework
   • VideoToolbox.framework

Sample

Sử dụng đoạn source code sau để play thử RTSP stream bằng IJKPlayer

import UIKit
import IJKMediaFramework

class IJKPlayerViewController: UIViewController {
  var player: IJKFFMoviePlayerController!
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    let options = IJKFFOptions.byDefault()
    let url = URL(string: "rtsp://170.93.143.139/rtplive/470011e600ef003a004ee33696235daa")
    guard let player = IJKFFMoviePlayerController(contentURL: url, with: options) else {
      print("Create RTSP Player failed")
      return
    }

    let autoresize = UIView.AutoresizingMask.flexibleWidth.rawValue |
      UIView.AutoresizingMask.flexibleHeight.rawValue
    player.view.autoresizingMask = UIView.AutoresizingMask(rawValue: autoresize)

    player.view.frame = self.view.bounds
    player.scalingMode = IJKMPMovieScalingMode.aspectFit
    player.shouldAutoplay = true
    self.view.autoresizesSubviews = true
    self.view.addSubview(player.view)
    self.player = player    
    self.player.prepareToPlay()
  }
}

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like