Tạo server mock bằng Postman

by TienVV8
425 views

Hi mọi người. Trong quá trình develop chắc hẳn các bạn đã từng gặp trường trường hợp server đã define json response nhưng server deploy. Việc chờ server và làm UI trước thì cũng được, nhưng trong khi làm UI mà có một server để thực hiện request và có thể thay đổi response theo mong muốn của mình thì thật là tuyệt vời.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo ra một server mock thông qua postman.

Tóm tắt nội dung của bài:

  • Gửi một request
  • Lưu request vào collection
  • lưu response
  • Tạo mock server từ collection
  • request đến server mock

Bắt đầu nào!!!!

Step 1: Gửi một request

Send một request bất kì. Mục đích của việc send một request này là để lấy response và lưu lại

Ở đây mình request với url https://postman-echo.com/get?test=123


Đây là response từ https://postman-echo.com/get?test=123

Step 2: Lưu request vào một collection

Đầu tiền mình thực hiện tạo một collection mới và đặt tên là “Mock Collection”
Tiếp theo lưu request vào Mock Collection

Step 3: Lưu response

Lưu response của request bên trên vào trong Mock Collection
Sau khi lưu response, các bạn có thể đổi tên response đó, ở đây mình đổi tên thành “test-get”

Step 4: Tạo Mock Server từ collection

Tạo Mock Server cho Mock Collection vừa tạo ở trên.


Đặt tên cho server mock và ấn tạo


Về cơ bản thì thực hiện đến đây là server mock đã hoàn thành và có thể thực hiện request rồi. Các bạn nhớ copy url của server mock nhé!!!

Step 5: Request đến server mock

Dùng url đã copy ở step 4 và thực hiện một request bằng postman
url mình đã copy ở step 4 như sau: https://f4205914-b48b-4ff4-9dfe-5cbf131a24d4.mock.pstmn.io


Opp!!! lỗi rồi…. Lúc này server mock sẽ trả ra lỗi 404 như ảnh bên trên. Lý do lỗi ở đây là bạn chưa thêm path cho mock server url.

Các bạn thêm đuôi /get cho url và đổi method thành GET. Lúc này server mock sẽ trả ra response như đã lưu ở step 3

sau khi sửa url thì nó sẽ như thế này: https://f4205914-b48b-4ff4-9dfe-5cbf131a24d4.mock.pstmn.io/getCác bạn có thể đổi response của server mock theo mong muốn của mình
Ở đây mình đổi json đã lưu ở step 3 thành {“title”: “Hello World”}. sau khi đổi json response thì ấn Save ở góc trên bên phải.


Sau khi thay đổi và lưu response xong, thực hiện lại request đến server mock. Và kết quả như sẽ như response đã sửa ở trên

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn tạo server mock và có thể chỉnh sửa response theo mong muốn của mình.

Mình hi vọng bài viết có thể giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: https://learning.postman.com/docs/designing-and-developing-your-api/mocking-data/mocking-with-examples/

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.