Meditations on Computer Programming – 1

by huulinhcvp
176 views

  1. Bản chất của các cấu trúc dữ liệu cơ bản (trong các Ngôn ngữ lập trình) là phục vụ cho 2 việc: Lưu trữ dữ liệu và Truy xuất dữ liệu.
  2. Để lưu trữ dữ liệu thì cần các Ô nhớ (trong Memory). Để Truy xuất dữ liệu thì cần các Địa chỉ của các Ô nhớ nói trên.
  3. Mỗi cấu trúc dữ liệu sẽ triển khai các phương pháp Lưu trữ và Truy xuất khác nhau. Array và Linked List là 2 cấu trúc dữ liệu đơn giản nhất.
  4. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình bậc cao hiện nay đều triển khai rất nhiều cấu trúc dữ liệu hữu ích. Một trong những cấu trúc dữ liệu Quan trọng và Mạnh mẽ nhất là Dictionaries.
  5. Trong Python thì Dictionaries được áp dụng ở mọi nơi (Classes, Modules, Namespaces, Sets, Dicts,…)
  6. Tìm hiểu sâu bên trong về cách triển khai Dictionaries tức là ta đang nghiên cứu về một trong những vấn đề quan trọng nhất của Khoa học máy tính, đó là: Hashing

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.