Cloud Firestore

Cloud Firestore là gì?

Firestore là một cơ sở dữ liệu đám mây NoSQL linh hoạt, có thể mở rộng để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu. Nó giữ cho dữ liệu của bạn được đồng bộ hóa trên các ứng dụng khách thông qua trình nghe thời gian thực và cung cấp hỗ trợ ngoại tuyến để bạn có thể tạo các ứng dụng đáp ứng hoạt động bất kể độ trễ mạng hoặc kết nối Internet.

Thêm package depedentcy vào ứng dựng

  • Từ root của ứng dụng, chạy đoạn command dưới đây:

flutter pub add cloud_firestore

  • Sau khi hoàn tất, hãy xây dựng lại ứng dụng Flutter của bạn.

flutter run

  • Gọi thư viện vào trong Dart code:

import ‘package:cloud_firestore/cloud_firestore.dart’;

Khởi tạo:

                FirebaseFirestore firestore = FirebaseFirestore.instance;

Document & Query Snapshots

Khi thực hiện một truy vấn, Firestore trả về một QuerySnapshot hoặc một DocumentSnapshot.

a. QuerySnapshot

QuerySnapshot được trả về từ truy vấn bộ sưu tập và cho phép bạn kiểm tra bộ sưu tập, chẳng hạn như có bao nhiêu tài liệu tồn tại bên trong nó, cấp quyền truy cập vào các tài liệu trong bộ sưu tập, xem bất kỳ thay đổi nào kể từ truy vấn cuối cùng và hơn thế nữa.

b. DocumentSnapshot

DocumentSnapshot được trả về từ một truy vấn hoặc bằng cách truy cập trực tiếp vào tài liệu. Ngay cả khi không có tài liệu nào tồn tại trong cơ sở dữ liệu, ảnh chụp nhanh sẽ luôn được trả về.

c. Một số Query.

Filter: Dựa theo method where() để lọc dữ liệu theo trường.

Limiting: Để giới hạn dự liệu trả về sử dụng method limit().

Ordering: Sự dụng method oderby().

Start & End Cursors: Để bắt đầu và / hoặc kết thúc một truy vấn tại một điểm cụ thể trong một tập hợp, bạn có thể chuyển một giá trị cho các phương thức startAt, endAt, startAfter hoặc endBefore.

Updating documents:

Đôi khi bạn có thể muốn cập nhật một tài liệu, thay vì thay thế tất cả dữ liệu. Phương thức đặt ở trên thay thế mọi dữ liệu hiện có trên DocumentReference nhất định. Nếu bạn muốn cập nhật tài liệu thay thế, hãy sử dụng phương pháp cập nhật:

Removing Data

Collections & Documents

Firestore lưu trữ dữ liệu trong ” documents”, được chứa trong ” collections”. Tài liệu cũng có thể chứa các bộ sưu tập lồng nhau. Ví dụ: mỗi người dùng của chúng tôi sẽ có ” documents” của riêng họ được lưu trữ bên trong collection “users”. Phương pháp thu thập cho phép chúng ta tham chiếu một tập hợp trong mã của chúng ta.

Ví dụ:

Đọc dữ liệu.

Để đọc một bộ sưu tập hoặc tài liệu một lần, hãy gọi phương thức Query.get hoặc DocumentReference.get. Trong ví dụ dưới đây, FutureBuilder được sử dụng để giúp quản lý trạng thái của yêu cầu:

Cloud Storage

Cloud Storage là gì?

Cloud Storage được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng, dễ dàng lưu trữ và phục vụ nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như ảnh và video.

Thêm package depedentcy vào ứng dựng

  • Từ root của ứng dụng, chạy đoạn command dưới đây:

flutter pub add flutter_storage

  • Sau khi hoàn tất, hãy xây dựng lại ứng dụng Flutter của bạn.

flutter run

  • Gọi thư viện vào trong Dart code:

import ‘package:cloud_firestore/ firebase_storage.dart;

Upload file lên

Upload và lấy ảnh:

Delete a File

Tổng kết:

Trên đây là 1 số chia sẻ về Firebase dùng trong Flutter mong có thể giúp đỡ mọi người.

Author: DuongVT19

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.