Final và Constant trong Dart – Cách xác định Hằng số trong Dart

Xin chào!. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tim hiểu về final và constant trong dart là gì. Cách xác định constant trong Dart. Câu hỏi quan trọng nhất là Tại sao chúng ta cần final và const và mục đích của những từ khóa này là gì?

Final Constant của dart

Nếu bạn không bao giờ muốn thay đổi một giá trị thì hãy sử dụng các từ khóa final và const.

Có rất nhiều trường hợp mà chúng ta không muốn thay đổi giá trị của một biến. Ví dụ, giá trị của Pi.

const PI = 3,14;

Hoặc có thể bạn không muốn thay đổi tên trong toàn bộ chương trình.

final name = ”Waheed”;

Hằng số PI sẽ chứa giá trị 3,14 và final name sẽ có giá trị ‘Waheed’ trong toàn bộ mã. Bây giờ trong cả hai trường hợp, bạn sẽ không thể thay đổi giá trị của biến PI hoặc name. Câu hỏi phổ biến đó là Sự khác biệt giữa final và const là gì.

Sự khác biệt giữa Final và Const

 • Một biến final chỉ có thể được đặt một lần và nó chỉ được khởi tạo khi được truy cập.
  • Ở đây mấu chốt ở đây là “nó chỉ được khởi tạo chỉ khi nó được truy cập” nghĩa là bạn chỉ sử dụng được biến final trong chương trình của mình khi giá trị được khởi tạo và vị trí bộ nhớ được cấp phát. Và nếu bạn không bao giờ sử dụng biến final, giá trị sẽ không bao giờ được khởi tạo trong chương trình của bạn.
 • Một biến const hoàn toàn là final nhưng nó là một hằng số compile time
  • Nó có nghĩa là tất cả các biến const cũng là final.
  • Nó là một hằng số compile time đã biên dịch có nghĩa là nó được khởi tạo trong quá trình biên dịch. Bất cứ khi nào bạn biên dịch chương trình, giá trị của PI sẽ được khởi tạo và bộ nhớ sẽ được cấp phát. Không quan trọng bạn có đang sử dụng biến này hay không.
 • Một biến instance có thể là final nhưng không thể là const
  • Nếu bạn muốn tạo một Hằng số ở class, hãy khai báo nó là static const chứ không chỉ mỗi const.

Bây giờ đã đến lúc làm rõ các khái niệm bằng một ví dụ thực tế.

Chúng tôi đã xác định một biến final name và sau đó chúng tôi đang cố gắng thay đổi giá trị của biến final name nhưng chúng tôi sẽ nhận được thông báo lỗi như thế này.

‘error‘name’, a final variable, can only be set once.‘ Or something like ‘ cannot assign to final variable name‘

Có nghĩa là: ‘‘Error‘name’, một biến final, chỉ có thể được đặt một lần. ‘Hoặc một cái gì đó như‘ không thể gán cho biến final name ‘’

Bạn có thể nhận thấy khi chưa xác định kiểu dữ liệu cho tên biến. Chà, Dart hiểu nó là một Chuỗi theo giá trị nghĩa đen của nó. Bạn có thể xác định rõ ràng nó là một String nhưng nó là tùy chọn.

Chúng ta cũng hãy xem một ví dụ về const.

Đây là cách chúng ta định nghĩa const trong Dart.

Có một khái niệm rất quan trọng khác cần hiểu. Hãy nhớ rằng chúng tôi đã nghiên cứu rằng ‘Một biến instance có thể là biến final nhưng không thể là const.’ Hãy làm rõ khái niệm này với sự trợ giúp của một ví dụ. Để làm được điều đó, chúng ta phải tạo một Class. Nếu bạn không quen thuộc với class là gì, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ sớm đề cập đến khái niệm class. Còn bây giờ chỉ cần tiếp tục theo dõi với chúng tôi.

Chà, trình biên dịch sẽ cung cấp cho chúng ta một lỗi tại const weight. ‘Chỉ có thể khai báo các trường static là const‘.

Vì vậy, nếu bạn xác định một const ở mức Class thì bạn cũng phải sử dụng từ khóa static. Chúng ta sẽ đề cập đến từ khóa static là gì nhưng hiện tại, hãy nhớ rằng chúng ta không thể khai báo một biến const ở cấp độ Class một cách đơn giản. Nó phải là static const.

Đó là một hướng dẫn rất ngắn nhưng chi tiết về final và const của dart. Chúng tôi chắc chắn rằng bây giờ bạn sẽ không bao giờ quên các khái niệm final và const. Cảm ơn vì đã theo dõi.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.