Flutter – Life cycle

Statefulwidget cần sử dụng state object để xử lý tương tác của người dùng hoặc thay đổi dữ liệu nội bộ của nó trong một giai đoạn cụ thể, được thể hiện trong giao diện người dùng. Giai đoạn cụ thể này bao gồm toàn bộ quá trình từ loading đến unloading một component, cụ thể là vòng đời. widget trong fltter cũng có vòng đời, được biểu thị bằng state

App là một widget đặc biệt. Ngoài việc xử lý các giai đoạn của view hiển thị (tức là vòng đời của view), bạn cũng cần phải xử lý các state (vòng đời của app) mà app trải qua từ đầu đến khi thoát.

State Life cycle

Vòng đời của state đề cập đến các giai đoạn của widget được liên kết, từ khởi tạo đến hiển thị, cập nhật, dừng, hủy, v.v. Vòng đời của state có thể được chia thành ba giai đoạn: create (chèn view vào cây), update (tồn tại trong cây view), destroy (xóa khỏi cây view).

Thiết lập

Khởi tạo state sẽ được thực hiện liên tiếp: phương thức khởi tạo(contructor) -> initstate -> dischangedependencies -> build, và sau đó kết xuất trang sẽ hoàn tất.

Ý nghĩa của mỗi phương thức trong quá trình khởi tạo như sau:

 • Contructor là điểm bắt đầu của vòng đời state, và flutter sẽ tạo ra một state bằng cách gọi Createstate() của statefullwidget. Bạn có thể nhận dữ liệu cấu hình giao diện người dùng khởi tạo được chuyển bởi widget thông qua contructor. Các dữ liệu cấu hình này xác định hiệu ứng hiển thị ban đầu của widget.
 • Initstate, được gọi khi state object được chèn vào cây view. Hàm này sẽ chỉ được gọi một lần trong vòng đời state, vì vậy bạn có thể thực hiện một số công việc khởi tạo ở đây, chẳng hạn như đặt giá trị mặc định cho các biến trạng thái.
 • Didchangedependencies được sử dụng đặc biệt để xử lý các thay đổi phụ thuộc của state object. Nó sẽ được gọi bởi flutter sau khi initstate() kết thúc.
 • Build được sử dụng để xây dựng các view. Sau các bước trên, framework cho rằng state đó đã sẵn sàng, vì vậy nó gọi là Build. Trong hàm này, bạn có thể tạo một widget và trả lại nó theo dữ liệu cấu hình khởi tạo được truyền bởi widget cha và trạng thái hiện tại của state.

Cập nhật

Cập nhật state của widget được kích hoạt bởi ba phương pháp: setstate, didchangedependencies và didupdatewidget.

Ý nghĩa của 3 phương thức trên:

 • Setstate: khi dữ liệu state thay đổi, hãy gọi phương thức này để nói với flutter: “dữ liệu ở đây đã thay đổi, vui lòng sử dụng dữ liệu cập nhật để xây dựng lại UI!”.
 • Didchangedependencies: sau khi sự phụ thuộc của state object thay đổi, flutter sẽ gọi lại phương thức này và sau đó kích hoạt Build. Một tình huống điển hình là khi ngôn ngữ hệ thống hoặc chủ đề ứng dụng thay đổi, hệ thống sẽ thông báo state để thực thi gọi lại phương thức didchangedependencies.
 • Didupdatewidget: khi cấu hình của một widget thay đổi, chẳng hạn như widget cha kích hoạt rebuild (nghĩa là khi state của widget cha thay đổi), hệ thống sẽ gọi hàm này.

Sau khi ba phương thức được gọi, flutter sẽ destroy widget cũ và gọi phương thức Build để xây dựng lại widget.

Hủy

Việc phá hủy widget tương đối đơn giản. Ví dụ, khi một widget bị xóa hoặc một trang bị hủy, hệ thống sẽ gọi hai phương thức, deactivate và dispose, để xóa hoặc hủy widget đó.

Cách thức gọi cụ thể như sau:

 • Khi state hiển thị của widget thay đổi, function deactivate được gọi và state tạm thời bị xóa khỏi cây view. Cần lưu ý rằng trong quá trình chuyển đổi trang, do vị trí của state object trong cây view đã thay đổi, nó cần được tạm thời loại bỏ và sau đó thêm lại để kích hoạt cấu tạo widget một lần nữa, vì vậy hàm này cũng sẽ được gọi.
 • Khi sate bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi view, flutter gọi hàm dispose. Khi chúng ta đạt đến giai đoạn này, các widget sẽ bị phá hủy, vì vậy chúng ta có thể giải phóng tài nguyên, giải phóng bộ nhớ, v.v.

Các phương thức này được tóm tắt trong bảng sau:

Tên phương thứcchức năngThời gian gọiSố lần gọi
Construction methodNhận dữ liệu cấu hình giao diện người dùng khởi tạo được chuyển bởi widgetKhi tạo state1
initStateKết xuất khởi tạo liên quanKhi state được chèn vào cây view1
didChangeDependenciesXử lý các thay đổi phụ thuộc hình thành stateSau initstate và khi sự phụ thuộc của đối state object thay đổi> = 1
buildChế độ xem buildKhi state sẵn sàng để hiển thị dữ liệu> = 1
setStateTái tạo lại viewKhi nào giao diện người dùng cần được làm mới> = 1
didUpdateWidgetXử lý các thay đổi cấu hình widgetWidget cha setstate kích hoạt build lại widget con> = 1
deactivateWidget đã bị xóaWidget không hiển thị> = 1
disposeWidget bị hủyWidget bị xóa vĩnh viễn1

Vòng đời của app

Vòng đời của view xác định toàn bộ quá trình từ khi view loading đến khi building. Cơ chế gọi lại của nó có thể đảm bảo rằng chúng ta có thể chọn đúng thời điểm để làm đúng theo trạng thái của view. Vòng đời của một ứng dụng xác định toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu đến khi thoát.

Trong quá trình phát triển của Android và IOS native, đôi khi cần thực hiện xử lý các sự kiện tương ứng với vòng đời của ứng dụng, chẳng hạn như ứng dụng đi vào foreground từ background, thoát từ foreground sang background hoặc thực hiện một số xử lý sau khi UI được vẽ hoàn tất.

Trong bản phát triển native, bạn có thể lắng nghe vòng đời của ứng dụng và thực hiện các xử lý tương ứng bằng cách override activity, phương thức gọi lại vòng đời của viewcontroller hoặc đăng ký các thông báo liên quan của ứng dụng. Trong flutter, chúng ta có thể sử dụng lớp widgetsbindingobserver để thực hiện các yêu cầu tương tự.

Các hàm gọi lại cụ thể trong widgetsbindingobserver như sau:

Hãy thử điều này để chuyển đổi giữa các giai đoạn trước và sau và quan sát trạng thái của đầu ra ứng dụng từ bảng console. Bạn có thể thấy:

 • Từ background đến foreground, vòng đời của ứng dụng được in trên bảng console thay đổi như sau: appfecyclestate.paid -> appfecyclestate.inactive -> appfecyclestate.resumed;
 • Khi quay trở lại từ foreground trở lại background, vòng đời của ứng dụng được in trên console sẽ thay đổi thành: appfecyclestate.resumed -> appfecyclestate.inactive -> appfecyclestate.paused

Frame draw callback

Ngoài việc lắng nghe gọi lại vòng đời của ứng dụng để thực hiện xử lý tương ứng, đôi khi bạn cần thực hiện một số thao tác liên quan đến bảo mật hiển thị sau khi kết xuất thành phần.

Widgetsbinding cung cấp hai cơ chế: single frame drawing callbackreal-time frame drawing callback để đáp ứng cho các nhu cầu khác nhau:

 • A single frame drawing callback được thực hiện thông qua addpostframecallback. Nó sẽ gọi lại sau khi frame hiện tại được vẽ và chỉ một lần. Nếu muốn lắng nghe lại, bạn cần thiết lập lại.
 • Real time frame drawing callback được thực hiện thông qua addpersistentframecallback. Chức năng này sẽ gọi lại sau mỗi bản vẽ khung hình, có thể được sử dụng như phát hiện FPS.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.