GST’s Technopedia – Hướng dẫn nộp bài

by Techover
911 views

Các bài viết của event lần này hướng đến việc reuse trong nội bộ GST.

Do đó, phương thức nộp bài sẽ có chút khác biệt.

  • Tạo bài post mới để nộp bài. Nếu chưa có account, hãy tạo account
  • Các bài viết sẽ tuân theo format markdown, xem thêm hướng dẫn format tại đây.
  • Có thể tham khảo bài sample bằng cách down load file Technopedia-Guildline.
  • Có thể dùng Visual studio code hoặc các trình editor tương tự để edit bài và preview bài (xem hình sample bên dưới).
  • Khi nộp bài thì zip bài lại và attach lên bài post.
  • Với những bài viết tốt thì team editor sẽ publish lên trang (sau khi edit format).

Event sẽ được trao thưởng hàng tuần.

Sample về sử dụng Visual studio code và plugin markdownlint

Upload bài viết dưới dạng file zip:

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.