CoreData with MultiThreading

by Hoang Anh Tuan
530 views

Nội dung

 • Tóm tắt CoreData
 • Sử dụng CoreData với MultiThreading
 • Debug CoreData MultiThreading
 • Kết luận

Tóm tắt về CoreData:

Các thành phần chính của CoreData:

 • Managed Object Model
 • Managed Object Context
 • Persistent store coordinator

MultiThreading with CoreData:

Khi khởi tạo managedObjectContext(MOC) thì sẽ có thể lựa chọn 1 trong 2 loại queue để khởi tạo MOC, đó là:

 • NSMainQueueConcurrencyType (main Thread)
 • NSPrivateQueueConcurrencyType (background Thread)

NSMainQueueConcurrencyType chỉ có thể được sử dụng trên main queue.
NSPrivateQueueConcurrencyType tạo ra 1 queue riêng để sử dụng. Vì queue này là private, nên chỉ có thể access queue thông qua hàm perform(_:)performAndWait(_:) của MOC .

Nếu ứng dụng sử dụng nhiều thao tác data processing (parse JSON to data, …) thì việc sử dụng trên main queue sẽ gây ra block main. Khi đó, có thể khởi tạo 1 context dùng private queue và thực hiện xử lí data trên đó.

Trước khi sử dụng CoreData với MultiThread, chú í đến điều Apple recommend:

Hãy chắc chắn rằng MOC được sử dụng trên thread(queue) mà chúng được liên kết khi khởi tạo.

Nếu MOC không được sử dụng trên thread(queue) mà chúng được liên kết, trong trường hợp MOC liên kết với mainQueue nhưng được sử dụng trên background thread, hoặc ngược lại, sẽ khiến app đôi lúc sẽ gặp những lỗi crash lạ.

Vì vậy để chắc chắn MOC luôn được sử dụng trên thread mà MOC được liên kết, thì có thể sử dụng perform( _:) và performAndWait( _:) như sau:

 • perform( _:) và performAndWait( _:) sẽ tự động đưa đoạn code bên trong nó thực hiện trên queue mà context đó được khởi tạo -> Điều đó sẽ chắc chắn rằng context được sử dụng trên đúng queue.
 • perform(_:) sẽ thực hiện async hàm bên trong nó.
 • performAndWait(_:) sẽ thực hiện sync hàm bên trong nó -> Nó sẽ block thread hiện tại gọi đến hàm đó cho đến khi hàm bên trong thực hiện xong -> Không nên gọi trên main.

Debug Concurrency:

Để đảm bảo Context được chạy trên đúng luồng nó được liên kết khi khởi tạo, có thể bật debug CoreData Concurrency như sau:

 • Chọn Edit Scheme -> Run -> Thêm "-com.apple.CoreData.ConcurrencyDebug 1".
 • Khi bật debug này lên, nó sẽ dừng app của bạn lại tại nơi context bị dùng sai Thread.

Ví dụ:

 • Khởi tạo 1 context bằng private queue:
private(set) lazy var managedObjectContext: NSManagedObjectContext = {
  let managedObjectContext = NSManagedObjectContext(concurrencyType: .privateQueueConcurrencyType)
  managedObjectContext.persistentStoreCoordinator = persistentStoreCoordinator
  return managedObjectContext
}()
 • Sử dụng 1 context trên main:
func createNewEntity() {
  DispatchQueue.main.async {
    let user = User(context: self.manager.managedObjectContext)
    user.name = "Hoang Anh Tuan"
      
    let account = Account(context: self.manager.managedObjectContext)
    account.username = "sunlight"
    account.password = "123"
      
    user.account = account
    account.user = user
      
    do {
      try self.manager.managedObjectContext.save()
    } catch let error {
      print("Save error: \(error.localizedDescription)")
    }
  }
}
 • Kết quả khi bật debug:
Có thể sử dụng perform( _:) / performAndWait( _:) để giải quyết tình huống này.

Kết luận:

 • Nên dùng background thread cho context để tránh block main thread.
 • Nên dùng các hàm perform( _:) và performAndWait( _:) để đảm bảo context được chạy trên đúng luồng.
 • Ngoài cách ở trên thì còn 1 vài cách như sử dụng child/parent context, nhưng sẽ không được đề cập ở bài viết này.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.