Contents

 • Traits là gì?
 • Các loại Traits
  • Single
  • Completable
  • Maybe

Traits là gì?

Traits là observables nhưng với 1 phạm vi hành vi hẹp hơn so với các Observables thông thường.

Lợi ích của Traits:

 • Vì phạm vi hẹp hơn, nên khi sử dụng Traits thì sẽ làm cho người đọc clear hơn về í nghĩa của task.
 • Traits luôn được observe và subcribe trên Main.

Các loại Traits:

 • Trait trong RxSwift gồm 3 loại, đó là: Single, Completable

Single:

 • Single sẽ chỉ emit ra duy nhất 1 event, và event đó phải thuộc 1 trong 2 kiểu .success(value) hoặc .error.
 • .success(value) về bản chất là sự kết hợp của .next và .complete event của Observable.
 • Sau khi emit event, single sẽ tự terminate.

Demo

enum DevideError: Error {
  case divideByZero
}
func divide(number1: Int, number2: Int) -> Single<Int> {
  return Single<Int>.create(subscribe: { observer in
    if number2 == 0 {
       observer(.error(DevideError.divideByZero))
    } else {
       let result = number1 / number2
       observer(.success(result))
    }
    return Disposables.create()
  })
}
divide(number1: 10, number2: 2)
   .subscribe { (event) in
     switch event {
      case .success(let result):
        print(result)
      case .error( let error):
        print(error)
   }
}

Vì number2 khác 0, nên khi thực hiện hàm divide 10 cho 2 thì sẽ trả về 1 Single và nó sẽ emit ra .success(5).

Completable:

 • Completable sẽ chỉ emit ra duy nhất 1 event, và event đó phải thuộc loại .completed hoặc .error.
 • Sau khi emit ra event thì sẽ tự động terminate.
func divide(number1: Int, number2: Int) -> Completable {
  return Completable.create(subscribe: { observer in
    if number2 == 0 {
      observer(.error(DevideError.divideByZero))
    } else {
      let result = number1 / number2
      observer(.completed)
    }
    return Disposables.create()
  })
}

Maybe:

 • Maybe là sự kết hợp của Single và Completable. Nó có thể emit .success(value), .completed hoặc .error event.
 • Vẫn như 2 loại traits trên, Maybe sẽ chỉ emit ra 1 event duy nhất.
 • Sau khi emit ra event thì sẽ tự động terminate.
Maybe cho phép bạn emit ra 3 loại event khác nhau.
func divide(number1: Int, number2: Int) -> Maybe<Int> {
  return Maybe<Int>.create(subscribe: { observer in
    if number2 == 0 {
      observer(.error(DevideError.divideByZero))
    } else {
      let result = number1 / number2
      observer(.success(result))
    }
    return Disposables.create()
  })
}

Convert Traits thành Observable và ngược lại

 • Có thể convert 1 traits thành Observable đơn giản như sau:
single.asObservable()
 • Việc convert từ Observable thành Traits cũng đơn giản như vậy:
observable.asSingle()

Tuy nhiên Traits thì chỉ emit ra 1 event, còn Observable của bạn thì có thể sẽ emit ra nhiều event. Vì vậy nếu convert 1 Observable emit ra nhiều event sang Traits thì traits đó sẽ emit ra error. Ví dụ như sau:

let observable = Observable<String>.of("abc", "def")
observable.asSingle().subscribe({ event in
  switch event {
  case .success(let value):
    print(value)
  case .error(let error):
    print(error)
  }
})
Lỗi được emit ra.

Khi nào thì sử dụng Single, Completable & Maybe:

Single:

 • Single có tác dụng cho những tiến trình chỉ chạy 1 lần và sẽ thành công với 1 value, hoặc sẽ bị error.
 • Ví dụ như download File, load data, …

Completable:

 • Dùng cho những task mà bạn chỉ quan tâm xem nó thành công hay thất bại.
 • Ví dụ: Write file…

Maybe:

 • Dùng cho những task có thể success hoặc fail, và tùy lúc sẽ emit ra 1 value khi success.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.