[AWS] Remote Debugging ứng dụng Lambda viết bằng Java với Visual Studio Code

by Hieu Nguyen
847 views

Debug cũng quan trọng giống như lúc bạn code vậy. Với những bạn làm quen với Lambda thì không phải ai cũng biết làm sao để có thể debug được. Đa phần các bạn sẽ chọn cách in dữ liệu ra màn hình để debug. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách debug ứng dụng viết bằng Lamba nhé.

Remote Debugging

Như các bạn đều biết thì để có thể debug được ứng dụng Java thì bạn cần phải Remote tới cổng Debug của trình thực thi Java. Quá trình này được gọi là Remote Debugging. Với ứng dụng Java bình thường các bạn có thể dễ dàng sử dụng các IDE có hỗ trợ Remote Debugging một cách dễ dàng. Với các ứng dụng Lambda bằng Java thì sao?

Khởi động ứng dụng Lambda với chế độ Remote Debugging

Trong bài viết Phát triển ứng dụng Lambda bằng Java, tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng SAM để chạy các ứng dụng Lambda viết bằng ngôn ngữ Java. Các bạn theo dõi bài viết trên sẽ thấy ứng dụng được chạy trên một máy ảo Java trông một docker container. Để khời động chế để Remote Debugging thì các bạn gõ lệnh sau(các bạn nhớ khởi động Docker trước khi khởi động SAM nhé):

hieunv@HieuNV sam-app % sam local start-api -d 5858
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected instantly/automatically. You only need to restart SAM CLI if you update your AWS SAM template
2020-03-30 20:10:33 * Running on http://127.0.0.1:3000/ (Press CTRL+C to quit)

Các bạn sẽ thấy SAM được khởi động và lắng nghe ở cổng 3000. Còn cổng 5858 thì sao? Tại thời điểm này nó chưa được khởi động. Khi bạn access vào http://127.0.0.1:3000/hello thì cổng Remote Debugging 5858 mới được khởi động.

Invoking helloworld.App::handleRequest (java11)

Fetching lambci/lambda:java11 Docker container image......
Mounting /Users/hieunv/Projects/hieunv/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated inside runtime container
Picked up _JAVA_OPTIONS: -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=y,quiet=y,address=*:5858 -XX:MaxHeapSize=2834432k -XX:MaxMetaspaceSize=163840k -XX:ReservedCodeCacheSize=81920k -XX:+UseSerialGC -XX:-TieredCompilation -Djava.net.preferIPv4Stack=true

Cấu hình Remote Debug trong Visual Studio Code

Các bạn quay lại Visual Studio Code, vào Tab Debug sau đó chọn create a launch.json file. Tại mục chọn kiểu Debug bạn chon Add Configuration và chọn

add configuration

Sau đó các bạn chon Attach To Remote Program

Attach To Remote Program

Tiếp đó các bạn sửa lại cấu hình hostName thành localhostport thành 5858(đấy là cổng Remote Debug của trình thực thi Java)

{
 // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
 // Hover to view descriptions of existing attributes.
 // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
 "version": "0.2.0",
 "configurations": [
  {
   "type": "java",
   "name": "Debug (Attach) - Remote",
   "request": "attach",
   "hostName": "localhost",
   "port": 5858
  }
 ]
}

Đặt break point

Các bạn quay lại Visual Studio Code và mở mã nguồn muốn debug sau đó đặt break point

break point

Khởi động Visual Studio Code Debug bằng các click vào nut Start

Xem output log bạn sẽ thấy thông báo sau:

START RequestId: 4f69214b-9a3a-19ef-0137-5081d7caccea Version: $LATEST
END RequestId: 4f69214b-9a3a-19ef-0137-5081d7caccea
REPORT RequestId: 4f69214b-9a3a-19ef-0137-5081d7caccea	Init Duration: 58932.30 ms	Duration: 10421.29 ms	Billed Duration: 10500 ms	Memory Size: 512 MB	Max Memory Used: 73 MB
2020-03-30 20:39:18 127.0.0.1 - - [30/Mar/2020 20:39:18] "GET /hello HTTP/1.1" 500 -
``

Sau đó bạn access http://127.0.0.1:3000/hello bằng Postman và quay lại Visual Studio Code

debug mode

Như vậy là chúng ta đã debug thành công vào hàm Lambda rồi.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích với dự án của các bạn. Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like