Push Notification trên iOS Simulator

by conmeotrongngo
771 views

Như các bạn đã biết, để dùng APNS (Apple Push Notification service) thì chúng ta cần phải có device thật. Nhưng chuyện đó đã là quá khứ khi ở bản 11.4 beta, Apple đã cho phép test push notification ngay trên simulator. Tuyệt vời !!! 😍

Để có thể push notification trên simulator, bạn cần:
Bước 1: Tải Xcode 11.4 beta hoặc các phiên bản mới hơn tại link nè: https://developer.apple.com/download/

Bước 2: Tạo project và grant permission 
Appdelegate.swift, import framework UserNotifications, và yêu cầu quyền nhận notification ở hàm application(_:didFinishLaunchingWithOptions:)

Bước 3: Tạo file APNS payload
APNS payload là một file json dictionary chứa đựng các thông tin của Notification như kiểu thông báo, nội dung thông báo… Bạn có thể vào đây để xem thêm chi tiết:
https://developer.apple.com/documentation/usernotifications/setting_up_a_remote_notification_server/generating_a_remote_notification

Mình tạo file payload thêm 1 key “Simulator Target Bundle” như sau:

Trong đó “yourBundleID” là bundleID app của bạn, bundle project của mình là “com.self.NotificationSimulator

Bước 4:  Giờ kéo thả vào simulator thôi!
Giờ bạn hãy kéo file payload vừa tạo vào simulator, xem điều kì diệu gì xảy ra nhé 

Simulator đã có notification 🎉

Ngoài cách kéo thả file APNS vào Simulator, ta còn có thể dùng câu lệnh Command để gửi noti. Ở Xcode 11.4 này đã có thêm command xcrun simctl push hỗ trợ việc bắn notification.

xcrun simctl push <simulator-identifier> <path-to-payload-file>

trong đó <simulator-identifier> là ID của simulator, <path-to-payload-file> là đường dẫn đến file payload. Bạn có thể lấy ID simulator như sau:

Nếu bạn ngại việc copy identifier, bạn có thể dùng xcrun simctl push booted <path-to-payload-file> để push notification ngay trên simulator đang mở. Và kết quả:

Kết luận

Giờ đây ta có thể test push notification thật đơn giản trên simulator. Ta có 2 cách để test:
– Kéo thả file APNS vào simulator
– Trỏ đường dẫn file APNS hoặc Json payload qua command line
Sau bài viết này, mình sẽ giới thiệu các bạn về Leanplum – một marketing platform cho mobile, và xem điểm giống và khác nhau giữa Leanplum vs Firebase nhé

Nguồn: https://swiftsenpai.com/xcode/simulating-push-notifications-in-ios-simulator/

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.