Android Animation (Part 1)

by KINH HOANG` HON
584 views

Bài viết này mình muốn chia sẽ về Animation trong Android.

Tổng quan

Như các bạn đã biết thì Animation trong Android sẽ có loại View Animation (Android 2.3 và các bản trước đó), loại Property Animation (Android 3.0 và các bản sau này).

Property Animation

Là Animation được tạo bằng cách thay đổi các giá trị của thuộc tính của các đối tượng trong một khoảng thời gian đã được định sẵn bằng Animator.

View Animation

View Animation có Tween Animation, Frame Animation.

 • Tween Animation: Khởi tạo một animation bằng cách thực hiện một loạt các thay đổi trên một hình ảnh duy nhất với Animation.
 • Frame Animation: Khởi tạo một animation bằng cách sử dụng một chuỗi các hình ảnh được hiển thị theo một thứ tự nhất định với AnimationDrawable.
  Bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Tween Animation.

Tween Animation

Để thực hiện thì chúng tôi sẽ gọi method loadAnimation() của AnimationUtils.

AnimationUtils.loadAnimation(applicationContext, R.anim.my_animation)

R.anim.my_animation : các bạn sẽ tạo 1 thư mục anim trong thư mục res và tạo 1 file xml với tên là my_animation.
Để áp dụng animation có đối tượng cần chạy animation thì các bạn gọi method startAnimation().

animation_fade_in.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(applicationContext, R.anim.fade_in))

Ở đây tôi có 1 TextView đã được đặt tên là animation_fade_in và 1 file xml fade_in.xml để thực hiện animation fade in cho TextView.
Chúng ta có một số animation thông dụng dưới đây:

 • Fade In
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true">
  <alpha
    android:duration="1000"
    android:fromAlpha="0.0"
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toAlpha="1.0" />
</set>
 • Fade Out
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true">
  <alpha
    android:duration="1000"
    android:fromAlpha="1.0"
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toAlpha="0.0" />
</set>
 • Blink
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <alpha
    android:duration="1000"
    android:fromAlpha="0.0"
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toAlpha="1.0" />
</set>
 • Zoom In
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true">
  <scale
    android:duration="1000"
    android:fromXScale="1"
    android:fromYScale="1"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toXScale="2"
    android:toYScale="2" />
</set>
 • Zoom Out
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true">
  <scale
    android:duration="1000"
    android:fromXScale="2.0"
    android:fromYScale="2.0"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toXScale="1"
    android:toYScale="1" />
</set>
 • Rotate
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <rotate
    android:duration="1000"
    android:fromDegrees="0"
    android:interpolator="@android:anim/cycle_interpolator"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toDegrees="360" />
</set>
 • Move
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true"
  android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator">
  <translate
    android:duration="1000"
    android:fromXDelta="0%p"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toXDelta="50%p" />
</set>
 • Slide Up
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true">
  <scale
    android:duration="1000"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="1.0"
    android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toXScale="1.0"
    android:toYScale="0.0" />
</set>
 • Slide Down
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true">
  <scale
    android:duration="1000"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="0.0"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toXScale="1.0"
    android:toYScale="1.0" />
</set>
 • Sequential
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true"
  android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
  android:repeatCount="infinite"
  android:repeatMode="restart">
  <!-- Move -->
  <translate
    android:duration="1000"
    android:fillAfter="true"
    android:fromXDelta="0%p"
    android:startOffset="300"
    android:toXDelta="75%p" />
  <translate
    android:duration="1000"
    android:fillAfter="true"
    android:fromYDelta="0%p"
    android:startOffset="1100"
    android:toYDelta="70%p" />
  <translate
    android:duration="1000"
    android:fillAfter="true"
    android:fromXDelta="0%p"
    android:startOffset="1900"
    android:toXDelta="-75%p" />
  <translate
    android:duration="1000"
    android:fillAfter="true"
    android:fromYDelta="0%p"
    android:startOffset="2700"
    android:toYDelta="-70%p" />

  <!-- Rotate 360 degrees -->
  <rotate
    android:duration="1200"
    android:fromDegrees="0"
    android:interpolator="@android:anim/cycle_interpolator"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:startOffset="3800"
    android:toDegrees="360" />

</set>
 • Together
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true"
  android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator">

  <!-- Move -->
  <scale
    android:duration="4000"
    android:fromXScale="1"
    android:fromYScale="1"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toXScale="3"
    android:toYScale="3" />

  <!-- Rotate 180 degrees -->
  <rotate
    android:duration="1000"
    android:fromDegrees="0"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toDegrees="360" />

</set>

Các thuộc tính bạn cần phải biết:
android:duration – Thời gian hoàn thành.
android:startOffset – Thời gian chờ trước khi một animaiton bắt đầu và thường được sử dụng khi có nhiều animation.
android:repeatMode – Thiết lập lặp lại animation.
android:repeatCount – Xác định số lần lặp lại animation. Nếu bạn thiết lập giá trị này là infinite thì animation sẽ lặp lại lần vô hạn.
android:interpolator – Tỷ lệ thay đổi animation.
android:fillAfter – Xác định liệu có áp dụng việc chuyển đổi đối tượng về trạng thái ban đầu sau khi một animation đã hoàn thành hay không.

Các thành phần chính trong interpolator để các bạn dùng cho phù hợp:

 • accelerateDecelerateInterpolator: Tốc độ thay đổi bắt đầu và kết thúc chậm nhưng tăng tốc qua giữa.
 • accelerateInterpolator: Tốc độ thay đổi bắt đầu chậm, sau đó tăng tốc.
 • anticipateInterpolator: Bắt đầu một khoảng lùi lại sau đó bay về phía trước.
 • anticipateOvershootInterpolator: Bắt đầu lùi lại, bay về phía trước và vượt qua giá trị đích, sau đó lùi lại giá trị đích.
 • bounceInterpolator: Sau khi đến vị trí giá trị cuối thì quay lại giá trị ban đầu
 • cycleInterpolator: Lặp lại hoạt ảnh động theo một số chu kỳ xác định. Tốc độ thay đổi theo mô hình hình sin.
 • decelerateInterpolator: Hoạt ảnh có tốc độ thay đổi bắt đầu nhanh chóng, sau đó giảm tốc.
 • linearInterpolator: Tốc độ thay đổi hoạt ảnh là không đổi(tuyến tính).

Các cú pháp cho các bạn tham khảo:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:interpolator="@[package:]anim/interpolator_resource"
  android:shareInterpolator=["true" | "false"] >
  <alpha
    android:fromAlpha="float"
    android:toAlpha="float" />
  <scale
    android:fromXScale="float"
    android:toXScale="float"
    android:fromYScale="float"
    android:toYScale="float"
    android:pivotX="float"
    android:pivotY="float" />
  <translate
    android:fromXDelta="float"
    android:toXDelta="float"
    android:fromYDelta="float"
    android:toYDelta="float" />
  <rotate
    android:fromDegrees="float"
    android:toDegrees="float"
    android:pivotX="float"
    android:pivotY="float" />
  <set>
    ...
  </set>
</set>
 • Fade In
 • Fade Out
 • Blink
 • Zoom In
 • Zoom Out
 • Rotate
 • Move
 • Slide Up
 • Slide Down
 • Sequential
 • Together

Link tham khảo:

 • https://developer.android.com/training/animation

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.