Java Vector vs Arraylist: The Performance

by son
383 views

Chắc hẳn anh em làm việc với Java sẽ quen thuộc với VectorArrayList. Cả hai đều implement interface List và có cấu trúc dữ liệu dạng dynamically resizeable arrays, giống như một mảng thông thường.

Cốt thì đơn giản như sau

ArrayList<T> al = new ArrayList<T>();
Vector<T> v = new Vector<T>();

Tuy nhiên thì vẫn có những điểm khác nhau giữa VectorArrayList:

  • Synchronization: Về cơ bản Vector Synchronized, tức là tại một thời điểm, một và chỉ 1 thread có thể sử dụng Vector, trong khi đó Array List thì không, và nhiều thread có thể làm việc trên cùng một Array List. Ví dụ: một thread có thể thực hiện việc thêm (add), và một thread khác có thể thực hiện việc remove ở trong một môi trường multithreading.

    Nếu nhiều thread truy cập mảng Array List đồng thời, thì chúng ta phải synchronize code block nếu block đó sửa cấu trúc(thêm hoặc xóa (các) phần tử). Re-assign value không làm thay đổi cấu trúc. Nói cách khác thì Vector thread-safe còn Array List sẽ đạt được thread-safe bằng synchronized.

  • Data Growth: Cả hai đều có thể quản lý dữ liệu động tức là ** grow and shrink dynamically** và tối ưu hoá việc sử dụng bộ nhớ. Khác biệt lớn nhất là size, cả 2 đều có capacity tức là số lượng phần tử tối da tại một thời điểm, và mặc định là 10 (kể cả khi cả 2 đều rỗng)

ArrayList() Constructs an empty list with an initial capacity of ten. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/ArrayList.html

Vector() Constructs an empty vector so that its internal data array has size 10 and its standard capacity increment is zero. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Vector.html

Vấn đề là capacity của ArrayList sẽ tăng 50% khi số lượng phần tử vượt quá capacity còn vector là 100%

  • Traversal: Vector có thể sử dụng cả EnumerationIterator để traversing trong khi ArrayList chỉ có thể sử dụng Iterator,
  • Performance: Về cơ bản thì Array List sẽ nhanh hơn, vì nó non-synchronized, còn Vector thì synchronized(thread-safe). Nếu một thread hoạt động trên một Vector, thì nó sẽ có lock, các thread khác sẽ cần chờ lock để làm việc.

Đo Vector vs ArrayList

Nói chung là cần test, mình đã chuẩn bị một bài test cho ArrayList và Vector, cốt ở đây nhé. Bài này mình sử dụng OpenJDK JMH để thực hiện benchmark và thực hiện ở 2 bài toán: add và traversal. Đây là kết quả.

Về cơ bản thì ArrayList mạnh hơn ở cả 2 bài test vì non-thread-safe. Tuy nhiên để cân nhắc chúng ta sẽ thấy:

  • Với bài toán single-thread, ArrayList là một lựa chọn hiển nhiên, nhưng với multithreading rõ ràng Vector có sự ưu tiên hơn.
  • Nếu chúng ta không biết hoặc không áng chừng được lượng data trong Collection, nhưng biết được tốc độ tăng của lượng dữ liệu, Vector lợi thế hơn, vì với Vector chúng ta có thể quản lý được increment value của capacity.
  • Vector là một legacy class, ArrayList thì mới hơn nên nhanh hơn 🙂

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like