Git Command Tips for Pros – Chap 1

by son
255 views

Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Git, bài này thực ra định để trong Series: Git from noob to master, tuy nhiên thì thấy cũng không hay ho lắm, nên quyết định tách riêng.

Những ai cần đọc bài này

Thực ra thì ai cũng đọc được, nhưng dùng thì không phải ai cũng cần, ví dụ nếu bạn quen thuộc với git graph (Tool Git GUI nào cũng có) và bạn thực sự hiểu thì cũng không cần lắm, tuy nhiên có một số command vẫn cần thiết, vì Tool không bao giờ toàn năng cả.

Super Strong git help everyday


git help everyday

Câu lệnh này thực sự strong,

Nó sẽ chỉ cho bạn biết các câu lệnh bạn cần dùng với các use-case, role khác nhau, ví dụ: Bạn là thằng dev đơn thuần hay là thằng quản lý repository.

Git log với các tham số

Thường thì ae sẽ làm như này

git log

hay ấn nhiều hơn một chút

git log --oneline --graph

để có cái sự đẹp đẽ như này

Về cơ bản đều sử dụng git log, git log hỗ trợ một số tham số dòng lệnh, rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi được sử dụng kết hợp để filter, đây là mấy cái khá hay ho

  • –author = "Son Hoang" – Chỉ hiển thị các cam kết được thực hiện bởi một tác giả nào đó, tất nhiên là dùng tên hiển thị
  • –name-only – Chỉ hiển thị tên của các tệp đã thay đổi
  • –oneline – Hiển thị dữ liệu cam kết được nén thành một dòng
  • –graph – Hiển thị cây phụ thuộc cho tất cả các xác nhận
  • –reverse – Hiển thị các cam kết theo thứ tự ngược lại (Cam kết cũ nhất trước)
  • — after – Hiển thị tất cả các cam kết đã xảy ra sau một số ngày nhất định
  • — before – Hiển thị tất cả các cam kết đã xảy ra trước một số dữ liệu nhất định Ví dụ: tôi cần tạo report hàng tuần được gửi mỗi thứ Sáu. Vì vậy, mỗi thứ Sáu, tôi sẽ chạy: git log --author="Alex Kras" --after="1 week ago" --oneline, chỉnh sửa một chút là xong.

Anw: git log có nhiều param khi sử dụng CLI, nó thực sự mạnh và khá tiện hơn so với các GUI Tool, hãy đọc man git-log, một cái nữa --pretty khá là hay ho :).

À vẫn có phần 2 nữa nhé

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like