Fresher Training—iOS Basic Day 2

by NhatHM
714 views

Today topic:

 • App Life cycle
 • View Controller Life cycle
 • UIView

Exerices:

Exercise 01: App Life Cycle
 • Hãy phân tích những delegate sẽ được gọi trong những trường hợp sau:
  • Khi user quit app từ fast app switcher (multi task)
  • Khi app bị crash do source code
  • Khi app bị suspended
  • Khi user mở app khác (bằng cách tap vào notification của app khác hoặc open app khác từ app hiện tại)

4 điểm

Exercise 02: View Life Cycle

 • Hãy liệt kê những methods (delegate) được gọi khi
  • Push screen B từ screen A
  • Back lại screen A từ screen B
  • User tap button Home của iPhone để cho app xuống background rồi mở lại app.

2 điểm

Exercise 03: View

 • Hãy phân tích điểm khác nhau và giống nhau giữa frame và bounds. Nhất là trong trường hợp như ảnh.
  • Biết toạ độ của A(x: 10, y: 55)
  • Biết toạ độ của B(x: 60, y: 5)
  • Biết toạ độ của C(x: 110, y: 55)
  • Biết toạ độ của D(x: 60, y: 105)
  • AC vuông góc BD

2 điểm

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.