[React] Có React Context API rồi, bạn còn dùng Redux không?

by Hieu Nguyen
2908 views

State Management là một trong những vấn đề tồn tại ở bất kỳ ứng dụng nào viết bằng React. Redux là một trong những công cụ như thế. Nó từng một thời là xu hướng được tất cả các ứng dụng viết bằng React sử dụng. Và mỗi khi nhắc đến React thì người ta cũng nhắc đến Redux luôn. Không những thế các biến thể của nó cũng được implement cho Angular như ngrx/store hay vuex cho VueJS. Tuy nhiên với ứng dụng ngày càng cồng kềnh thì việc định nghĩa và quản lý state ngày càng trở nên vất vả hơn. Trải qua một thời gian khá dài với Redux thì mãi tới gần đây Facebook mới cho ra đời Context API để giải quyết các vấn đề còn tồn tại với Redux. Trong bài viết này tôi sẽ đưa ra một số so sánh để giúp các bạn có thể chuyển từ ứng dụng viết bằng Redux sang sử dụng Context API.

Redux

Khi bạn muốn định nghĩa state với Redux thì mọi thứ có vẻ khá phức tạp. Bước đầu tiên bạn cần làm là phải khai báo đăng ký Redux Store với React

 • Khai báo Redux Store:

src/store/index.js

import { createStore, applyMiddleware, compose } from 'redux';
import thunk from 'redux-thunk';
import { createLogger } from 'redux-logger';
// import reducer để thay đổi giá trị state
import createRootReducer from '../reducers';

// kiểm tra sự tồn tại của Redux Dev Tools và add nó vào phục vụ quá trình debug
const composeEnhancers =
 typeof window === 'object' && window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION_COMPOSE__ ? window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION_COMPOSE__({}) : compose;

export default (initialState) => {
 const { NODE_ENV } = process.env;

 let store;
 if (NODE_ENV === 'development') {
  // khởi tạo store sử dụng API của Redux, ở đây có sử dụng thêm redux-thunk để đơn giản hoá việc xử lý HTTP API
  store = createStore(createRootReducer(), initialState, composeEnhancers(applyMiddleware(thunk, createLogger())));

  // cấu hình hot reload để mỗi khi bạn thay đổi *.js thì nó tự động được load lại
  if (module.hot) {
   module.hot.accept('../reducers', () => {
    const nextRootReducer = require('../reducers').default;
    store.replaceReducer(nextRootReducer);
   });
  }
 } else {
  // chỗ này để định nghĩa store trên môi trường production
  store = createStore(createRootReducer(), initialState, composeEnhancers(applyMiddleware(thunk)));
 }
 return store;
};

Có vẻ khá nhiều việc cần phải làm với Redux. Nhưng vẫn chưa hết đâu 🙂

 • Đăng ký Redux Store vào ứng dụng React:

src/index.js

// sử dụng thư viện này để đăng ký Redux với React nhé
import { Provider } from 'react-redux';
// import định nghĩa store được khai báo bên trên
import createStore from './store';
//khởi tạo Redux store
const store = createStore({});

// render ứng dụng React
render(
 // kết nối Redux store vào React
 <Provider store={store}>
  {
   // mã nguồn ứng dụng được khái báo ở đây. Trong này bạn có thể truy cập vào state của Redux thông qua hàm connect
  }
 </Provider>,
 document.getElementById('app-container')
);
 • Định nghĩa reducer để thay đổi giá trị state
const counterReducer = (state = { count: 0 }, action) => {
 switch (action.type) {
  case 'INCREMENT':
   return { count: count + 1 };
  case 'DECREMENT':
   return { count: count - 1 };
  default:
   return state;
 }
};
export default reducer;
 • Kết nối Redux Store với React Component
class Counter extends Component {
 render() {
  // Trạng thái và các hàm được đăng ký bởi hàm connect bên dưới
  const { count, increment, decrement } = this.props;

  return (
   <div>
    <button onClick={decrement}>-</button>
    <span>{count}</span>
    <button onClick={increment}>+</button>
   </div>
  );
 }
}

export default connect(
 // map giá trịg trong Redux Store vào props của component
 (state) => ({ count: state.counter.count }),
 // đăng ký các hàm sau vào props
 (dispatch) => ({
  // gọi action INCREMENT để tăng gía trị count.
  increment: () => dispatch({ type: 'INCREMENT' }),
  // gọi action DECREMENT để tăng gía trị count
  decrement: () => dispatch({ type: 'DECREMENT' })
 })
)(Counter);

Có vẻ phải viết code khá nhiều và nhiều đoạn không tường minh nếu các bạn không nắm được Flux Architecture. Redux là một biến thể của Flux nên các bạn có thể tham khảo thêm Flux Architecture nhé. Bây giờ chúng ta thử với Context API thì sao nhé.

Context API

Với Context API bạn cũng cần một nơi để lưu trũ trạng thái của ứng dụng. Tuy nhiên Context API không định nghĩa tất cả vào trong một như Redux. Các bạn có thể quản lý các state khác nhau bằng các context khác nhau. Do đó với mỗi state, các bạn cần định nghĩa một context riêng cho nó.

 • Định nghĩa context

src/contexts/counter.js

import React, { useContext } from 'react';

export const CounterContext = React.createContext();

export const useCounter = () => useContext(LoadingContext);
 • Định nghĩa provider để khai báo state và cung cấp các hàm thay đổi giá trị state
import React, { useState } from 'react';
import PropTypes from 'prop-types';
import { CounterContext } from '../../contexts/counter';

export function CounterProvider(props) {
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <CounterContext.Provider
   value={{
    count: count,
    decrement: () => setCount(count - 1)
    increment: () => setCount(count + 1),
   }}>
   {props.children}
  </CounterContext.Provider>
 );
}

CounterContext.propTypes = {
 children: PropTypes.node
};
 • Đăng ký CounterProvider trong ứng dụng React
// render ứng dụng React
render(
 // kết nối Redux store vào React
 <CounterProvider>
  {
   // sử dụng useCounter để lấy giá trị count và các hàm increment, decrement được provider truyển xuống trong giá trị value khai báo ở trên
  }
 </CounterProvider>,
 document.getElementById('app-container')
);
 • Sử dụng useCounter trong React Component
export function Counter() {
 const [count, increment, decrement] = useCounter();

 return (
  <div>
   <button onClick={() => decrement()}>-</button>
   {count}
   <button onClick={() => increment()}>+</button>
  </div>
 );
}

Với React Context API mọi thứ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn vẫn còn dùng Redux chứ? Sau bài này bạn sẽ chuyển sang Context API chứ?

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like